2 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Theo định nghĩa thì:

 Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M

Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ lớn của font-size của trang. Nếu trong CSS bạn để độ lớn của phông là 16px bằng đoạn code sau:

body {
    font-size: 16px;
}

Thì khi đó 1em sẽ tương đương với 16px. Nói chung không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa empixel thay vào đó mối quan hệ giữa hai đơn vị này phụ thuộc gián tiếp vào độ lớn của phông chữ trên trang.

Phan Quang Phan Quang
  • em = relative to parent
  • rem = relative to root

Có nghĩa là:

body  (font-size=14px)
  div (font-size=1.2rem = 14*1.2 = 16.8px) <- relative to root (html/body)
    p (font-size=1em = 1.2rem = 16.8px) <- 1rem = 1 parent = 1.2rem)
Content must be at least 100 characters

Related Discussion