5 Câu Hỏi Phỏng Vấn PHP Thông Dụng

Câu Số #1

Hỏi: Hãy cho biết Khác biệt giữa include(), requirerequire_once()?

Trả lời: include() chỉ hiển thị lỗi cảnh báo warning nếu file được nhập vào không tồn tại, require sẽ báo lỗi fatal còn requirece_once tương tự require nhưng nếu được gọi tới lần thứ hai thì PHP sẽ bỏ qua không nhập vào tập tin nữa.

Câu Số #2

Hỏi: Làm cách nào để lấy được địa chỉ IP của client trên server sử dụng PHP?

Trả lời: Rất nhiều lập trình viên mới vào nghề sẽ trả lời sử dụng biến global $_SERVER để lấy về giá trị IP của Client từ phần tử REMOTE_ADD từ mảng này như sau $_SERVER["REMOTE_ADDR"]. Tuy nhiên câu trả lời đầy đủ thì dài như vậy nhiều lần. Bạn có thể truy cập vào link sau để tìm hiểu chi tiết hơn về cách lấy địa chỉ IP từ client.

Câu Số 3

Hỏi: Hãy cho biết khác biệt giữa hai hàm unset()unlink() trong PHP.

Trả lời: Hàm unset() được sử dụng để xoá một biến trong khi đó hàm unlink() xoá một tập tin khỏi hệ thống.

Câu Số #4

Hỏi: Hãy cho biết giá trị hiển thị sau khi chạy đoạn code PHP dưới đây:

$a = '1';
$b = &$a;
$b = "2$b";
echo $a.", ".$b;

Trả lời: Sẽ hiển thị là 21,21.

Câu Số #5

Hỏi: Trong PHP có những loại lỗi chính nào hãy kể tên và cho ví dụ cho trường hợp xuất hiện của mỗi loại lỗi?

Trả Lời: Trong PHP có ba loại lỗi chính đó là:

  • Notice: Đây là lỗi không nghiêm trọng khi gặp lỗi này chương trình vẫn tiếp tục được thực thi. Ví dụ về trường hợp xảy ra lỗi này đó là khi lấy ra giá trị của một phần tử trong mảng sử dụng key không tồn tại trong mảng..
  • Warning: Lỗi này nghiêm trọng hơn Notice tuy nhiên vẫn không dẫn tới việc chương trình bị chấm dứt. Ví dụ về trường hợp xảy ra lỗi này đó là khi sử dụng include() để nhập vào một file không tồn tại trên hệ thống.
  • Fatal: Đây là lỗi nghiêm trọng và sẽ dẫn tới việc chương trình bị chấm dứt thực thi. Ví dụ về trường hợp xảy ra lỗi này đó là khi sử dụng require() để nhập vào một file không tồn tại trên hệ thống.
Content must not be empty

Related Blog