5 Thủ Thuật Hữu Ích Trong Python

Giới Thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình các ứng dụng web... Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn 5 thủ thuật hữu ích trong ngôn ngữ lập trình kịch bản Python.

1. Đảo Ngược Chuỗi

Thao tác đảo ngược một chuỗi trong Python có thể được thực hiện thông qua sử dụng kỹ thuật đơn giản sau:

site_domain =  "codehub.vn"
print site_domain[::-1]

Không có gì là phức tạp phải không nào.

2. Gán Giá Trị Cho Nhiều Biến Từ Phần Tử Trong Danh Sách

Giả sử chúng ta có một biến my_numbers với giá trị thuộc kiểu dữu liệu danh sách và gồm có 3 phần tử như sau:

my_numbers = [1,2,3]

Bây giờ để gán giá trị cho 3 biến mới lấy từ 3 phần tử của danh sách trên chúng ta làm như sau:

my_numbers = [1, 2, 3]
first, second, third = my_numbers

Bây giờ 3 biến first, secondthird lúc này nhận 3 giá trị tương ứng là 1, 23.

3. Nối Các Phần Tử Trong Danh Sách Để Tạo Chuỗi

Giả sử chúng ta có biến my_list với kiểu dữ liệu danh sách như sau:

my_list = ["CodeHub.vn", "Learn", "Code", "Everyday"]

Để nối các phần tử trong chuỗi này bạn có thể làm như sau:

print " ".join(my_list)

Kết quả hiển thị của đoạn câu lệnh trên:

CodeHub.vn Learn Code Everyday

4. "Zip" Phần Tử Của Hai Hay Nhiều Danh Sách

Giả sử bạn có hai danh sách như sau:

my_numbers = ['1', '2', '3']
my_numbers_in_english = ['first', 'second', 'third']

Và bạn được yêu cầu viết một đoạn code Python để hiển thị kết quả như sau:

1 first
2 second
3 third

Thì lúc này bạn có thể sử dụng hàm zip:

for a, b in zip(my_numbers, my_numbers_in_english):
    print a, b

Rất hữu ích phải không nào, chúng ta nhận được kết quả như ý muốn với số lượng đoạn code tối thiểu phải viết điểu này không phải lúc nào cũng dễ dàng với các ngôn ngữ script khác.

5. Đảo Giá Trị Của Hai Biến

Bạn có biết trong Python việc đảo giá trị của hai biến có thể được thực hiện chỉ tron một câu lệnh:

first = 1
second = 2
first, second = second, first

Kết Luận

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về 5 thủ thuật cơ bản nhưng rất hữu ích khi lập trình. Ở bài viết tiếp theo sẽ giới thiệu thêm các thủ thuật nâng cao trong Python cũng rất thú vị khác. Đừng quên chia sẻ bài viết nếu thấy hay các bạn nhé!

Content must not be empty

Related Blog