Chào mọi người.
Em đang học thiết kế apps dùng Android Studio. Em có 1 vấn đề nhờ mọi người giúp đỡ.
Em đang gặp khúc mắc ở vấn đề âm thanh .
Ví dụ :
Em thiết kế 1 giao diện để nhập đáp án bài toán : 5 + 5= ? (? ở EditText)
Khi nhập vào 10 thì có nhạc phát ra
Khi nhập số khác thì hiển thị kết quả.
Mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn

$(document).ready(function() {
  //Show contextmenu:
  $(document).contextmenu(function(ps) {
    //Get window size:
    var winWidth = $(document).width();
    var winHeight = $(document).height();
    //Get pointer position:
    var posX = ps.pageX;
    var posY = ps.pageY;
    //Get contextmenu size:
    var menuWidth = $(".contextmenu").width();
    var menuHeight = $(".contextmenu").height();
    //Security margin:
    var secMargin = 20;
  ...