Hàm bao gồm một nhóm các đoạn câu lệnh dùng để thực hiện một nhiệm vụ nhất định ví dụ như tìm số lớn nhất trong tập hợn dãy số, tính diện tích tam giác...

Hàm được sử dụng để tránh việc phải viết lặp đi lặp lại các đoạn code thực hiện một công việc giống nhau.

Khi khai báo một hàm chúng ta cần khai báo kiểu dữ liệu trả về của hàm, tên hàm, các tham số của hàm đó cùng với kiểu dữ liệu của mỗi tham số. Ví dụ:

int function addNumber(int first_number, int second_number) {
  return first_number + s...
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có để có thể bắt đầu học lập trình Objective-C. Lưu ý: Bạn không cần máy Mac để có thể học ngôn n...
Chuẩn Bị

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình phổ biến viết bằng Objetive-C.

Foundation Framework

Đây là câu lệnh đầu tiên bạn sẽ gặp trong hầu hết các file chương trình viết bằng Objective-C. Foundation Framework là một bộ khung làm việc chứa các lớp, đối tượng và các hàm hỗ trợ khi lập trình:

#import <Foundation/Foundation.h>

Hàm main()

Hàm này giống như trong ngôn ngữ C là hàm được thực thi đầu tiên và luôn được lấy tên là main. Khi khai báo hàm này bạn cần xác đ...

Hằng Là Gì

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình.

Khai Báo Hằng

Có 2 cách khác nhau để khai báo hằng trong Objective-C:

 • Sử dụng #define preprocessor
 • Sử dụng từ khóa const

Khi sử dụng #define chúng ta sẽ phải đặt khai báo hằng ở trước hàm main():

#import <Foundation/Foundation.h>

#define HEIGHT 10  
#define WIDTH 5
#define NEWLINE '\n'

void main()
{
  int area = HEIGHT * WIDTH;
  NSL...

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình.

Mỗi biến đều được đặt một tên và tên của biến chỉ chứa các ký tự chữ a-Z, số 1-9, dấu gạch dưới _. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số và chứa khoảng trắng trong đó.

Ví dụ tên biến hợp lệ:

firstName
first_name
name1st

Ví dụ tên biến không hợp lệ:

1st_name
first name

Khai Báo Biến

Trong Objective-C tất cả các...

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh.

Phép Toán Số Học

Bảng dưới đây mô tả các phép toán số học và ví dụ của từng loại. Ở các ví chúng ta sẽ có 2 số AB với giá trị lần lượt là 2010.

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
+ Phép Cộng A + B trả về 30
- Phép Trừ A - B trả về -10
* Phép Nhân A * B trả về 200
/ Phép Chia B / A trả về 2
% Phép Lấy Phần Dư B % A trả về 0
++ Tăng Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A++ trả về 11
-- Giảm Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A-- trả về 9

Phép Toán So Sánh

Các phép toán so sánh dùng để so sánh các giá trị giữa các biến. Bảng dưới đây liệt kê và mô tả các phép toán so sánh đồng thời cho ví dụ áp dụng với 2 biến A với giá trị là 10B với giá trị là 20:

...
Toán Tử Mô Tả Ví Dụ

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình:

NSLog(@"Hello, World!\n");

Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu.

Bạn cũng có thể truyền vào nhiều hơn 1 đối số, ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

/* Copyright: hoclaptrinh.org */

int main ()
{
  /* Truyền n...
Objective C Là Gì Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiề...
Giới Thiệu

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Integer

Kiểu dữ liệu integer hay int này dùng để biểu diễn các số nguyên. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
  NSLog(@"Năm nay là năm : %i\n", 2015);

  return 0;
}

Để tối ưu hóa bộ nhớ khi làm việc với số nguyên, Objective-C còn cung cấp thêm các kiểu dữ liệu nhỏ hơn là tập hợp con của kiểu int. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu con, ...

Hàm getline()trong C được sử dụng để hỗ trợ việc lấy dữ liệu theo từng dòng của một file. Hàm getline() sẽ đọc nội dung của từng dòng trong file và gán vào buffer. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc nội dung một fiel theo từng dòng sử dụng hàm getline().

Bạn có thể tham khảo đoạn code đầy đủ ở phía cuối của bài viết.

File Header

Trong file header của chương trình bạn thêm vào dòng code sau:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h> 
#define FILENAME "my_file.txt"

Ở trên chúng ta impo...