XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được.

Phần Tử XML

Phần tử XML gồm toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng tương ứng của nó.

Một phần tử XML có thể gồm có:

 • Thẻ mở.
 • Thuộc tính trong thẻ mở.
 • Thẻ đóng.
 • Nội dung nằm bên trong thẻ đóng và thẻ mở.

Một văn bản XML bao gồm ít nhất một phần tử là phần gốc (phần tử gốc là duy nhất) và có thể có thêm một hoặc nhiều phần tử con của phần tử gốc.

<products>
  <item>
    <price>16.000.000</price>
  </item>
</products>

Ở ví dụ trên chúng ta có các phần tử tương ứng là products,...

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp bao gồm các thông tin liên quan được tổ chức, sắp xếp và cấu trúc sao cho có thể truy cập, quản lý và cập nhật thông tin một cách d...
Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì

DBMS (Database Management System) là phần mềm giúp quản lý cơ sở dữ liệu. DBMS cung cấp cho người dùng các chức năng như tạo, truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.