AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu.

<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">

<p>Họ & tên: {{ lastName | uppercase }}</p>

</div>

Mở editor

AngularJS filter là gì

Trong AngularJS các filter (hay bộ lọc) được dùng để định dạng dữ liệu của biểu thức và hiển thị giá trị sau khi được định dạng trong trang HTML.

AnguarJS cung cấp các bộ lọc sau:

  • currency định dạng dữ liệu theo kiểu tiền tệ
  • date định dạng theo kiểu ngày tháng
  • filter chọn một số đơn vị trong danh sách cho trước
  • j...

Trong HTML hình ảnh được đánh dấu nhờ sử dụng thẻ <img>. Thẻ này có 1 thuộc tính bắt buộc là src, ngoài ra còn có các thuộc tính khác như alt hoặc title.

Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng công cụ này trên phiên bản 4.2 của Laravel. Bài viết giả định rằng bạn đã cài đặt Laravel framework trên máy tính của mình.

Cài Đặt

Để cài đặt Laravel Generator bạn thêm đoạn mã sau vào trong file composor.json:

"require-dev": {
    "way/generators": "~2.0"
}

Tiếp theo, mở terminal và ...

Thiết Lập CSS cho Body Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thêm các luật CSS áp dụng cho phần tử body. Việc thêm CSS cho trang bắt đầu từ phần tử body hoặc html là m...
Tạo Bố Cục