Phương Thức .each()

Khi sử dụng bộ chọn lớp hoặc phần tử thông thường bạn sẽ nhận được nhiều hơn một phần tử trả về. Thư viện jQuery cho phép bạn lặp giữa các phần tử này một cách dễ dàng nhờ sử dụng phương thức each().

Ở ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng bộ chọn phần tử $("p") và sau đó lặp qua từng phần tử trả về sử dụng phương thức each(). và cập nhật nội dung văn bản bên trong mỗi phần tử dựa trên vị trí của chúng trong mảng trả về:

var para= $("p");
para.each(function (index) {
    var text =...

Vim làm chương trình hiệu chỉnh văn bản (text edit) miễn phí và có thể được cài đặt một cách dễ dàng trên hầu hết các distro khác nhau của Linux như MacOS, Ubuntu, Mint... Vim được đánh giá là một trong những text editor mạnh mẽ nhất trong số các text editor hiện có trong thế giới của hệ điều hành Linux.

Mở File

Để mở file sử dụng Vim trên terminal gõ câu lệnh:

$ vim test.txt

Khi bạn gõ câu lệnh trên, vim sẽ tạo một file .test.swp trong thư mục mà bạn đang mở trên termial. File này gọi là file...

Thuộc Tính Border

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ rộng đường viền (border-width), kiểu đường viền (border-style) và àu sắc đường viền (border-color) của phần tử.

selector {
    border: border-width, border-style, border-color;
}

Ví dụ:

p {
    border: 2px solid #333;
}

Kiểu Đường Viền

Thuộc tính border-style được sử dụng để tạo kiểu cho đường viền.

p.dotted {border...
JavaScript Là Gì JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứng cho trang web. Code JavaScript t...
Học JavaScript Cơ Bản