AJAX Là Gì

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không cần phải tải lại toàn bộ nội dung của trang hiện tại.

Ứng Dụng AJAX

Hầu hết các website hiện nay đều sử dụng AJAX, nổi tiếng trong số đó có Facebook và Google.

Khi tìm kiếm trên Google và gõ một số chữ cái đầu tiên Google sẽ hiển thị một loạt các từ khoá liên quan để gợi ý cho bạn. Các từ khoá gợi ý này là kết quả củ...

Gửi Request

Để gửi một yêu cầu tới máy chủ chúng ta sử dụng hai phương thức open()send() của đối tượng XMLHttpRequest. Ví dụ như sau:

XMLHttpObj.open(method, url, async)
XMLHttpObj.send(data);

Ở trên phương thức open() có 3 tham số trong đó:

  • method: Quy định phương thức HTTP nào sẽ được sử dụng để gửi yêu cầu tới máy chủ. Các phương thức HTTP phổ biến hay sử dụng là GET, POST, PUTDELETE.
  • url: Địa chỉ URL để gửi yêu cầu tới máy chủ. Địa chỉ này có thể là tương đối hoặc tuyệt đối. Ví dụ: ...

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau:

  • responseText: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu chuỗi.
  • responseXML: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu XML.

Thuộc Tính responseText

Thuộc tính responseText được sử dụng khi kết quả trả về không thuộc kiểu XML. Cách sử dụng thuộc tính này khá đơn giản:

// cấu hình XMLHttpRequest
xhttp.open("GET", "/get-...

Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest.

Đối Tượng XMLHttpRequest

Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để thực hiện việc toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa trình duyệt (máy khách) và máy chủ mà không yêu cầu phải tải lại trang.

Cú pháp sử dụng để tạo đối tượng XMLHttpRequest như sau:

var myXMLHttp = new XMLHttpRequest();
Hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay (IE7+, Chrome, Firefox, Safari và Opera) đều hỗ trợ đối tượng XMLHttpRequest

Với IE5 và IE6 chúng ta ...

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của trang web mà không cần phải yêu cầu người dùng tải lại trang.

Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta sẽ muốn đăng ký một hay nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhận được kết quả gửi về từ máy chủ. Sự kiện máy chủ gửi về kết quả cho trình duyệt sẽ được theo dõi sử dụng thuộc tính onreadystatechange của đối tượng XMLHttpRequest .

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu hai thuộc tính readyStatestatus của đối tượng XMLHttpRequest.

Thuộc Tính readyState

Thuộc tính readyState của đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để đặc trưng cho trạng th...

Restful hiện đang là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong lập trình web và việc hiểu rõ được thuật ngữ này là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm...
Restful API trong 5 phút

Chào mọi người,

Trong khi học về lập trình C thì em thấy một số tài liệu sử dụng cách viết void main() một số khác sử dụng int main(). Theo ý kiến cá nhân của mọi người thì nên sử dụng cách nào và vì sao?

Toán tử trong PHP được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các biến hoặc các giá trị. Các toán tử PHP được sử dụng phổ biến gồm có: Toán tử số học, Toán tử gán giá trị, Toán tử so sánh, Toán tử tăng giảm, Toán tử logic, Toán tử nối chuỗi.