Chào mọi người,

Trong khi học về lập trình C thì em thấy một số tài liệu sử dụng cách viết void main() một số khác sử dụng int main(). Theo ý kiến cá nhân của mọi người thì nên sử dụng cách nào và vì sao?

Câu Lệnhsed

sed là một trong những công cụ mạnh mẽ trong Linux giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản như tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa.. Khác với các text editor thông thường, sed chấp nhận văn bản đầu vào có thể là nội dung từ một file có trên hệ thống hoặc từ standard input hay stdin. Chính vì vậy sed còn được gọi là một stream editor.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal trên Linux, bạn sẽ thấy sử dụng câu lệnh sed giúp chúng ta có thể thực hiện cá...

Sử dụng jQuery cho phép bạn lựa chọn phần tử HTML một cách dễ dàng thông qua Bộ Chọn (tên tiếng Anh là selector). Có rất nhiều bộ chọn khác nhau trong jQuery như bộ chọn phần tử, bộ chọn id, bộ chọn class...

Bộ Chọn Phần Tử

Bộ chọn phần tử lựa chọn phần tử HTML dựa theo tên của phần tử trong trang HTML mà bạn muốn lựa chọn. Ở ví dụ dưới đây dùng để lựa chọn phần tử button và phần tử p:

$("button").click(function () {
    $("p").css("color", "#4CAF50");
});

Mở editor

Bộ Chọn ID

Sử dụng bộ chọn ID dùng...