Trong các phần trước chúng ta đã có dịp làm việc với chỉ thị AngularJS (hay AngularJS directive). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nó.

Lưu ý: Hai thuật ngữ AngularJS directivechỉ thị AngularJS có thể sử dụng để thay thể cho nhau.

AngularJS directive là gì

Thư viện AngularJS cho phép chúng ta mở rộng mã lệnh của trang HTML thông qua thuộc tính của phần tử. Trong AngularJS các thuộc tính này được gọi là các directive.

Thư viện AngularJS cung cấp một số directive có sẵn. Ngoài ra, ...

Chỉ thị ng-model trong AngluarJS dùng để bind dữ liệu của phần tử HTML với dữ liệu sử dụng trong ứng dụng. Dữ liệu của các phần tử HTML được cung cấp bởi người dùng nhập dữ vào, ví dụ như dữ liệu trong phần tử input, textarea...

Chỉ thị ng-model

Chỉ thị ng-model dưới đây bind dữ liệu của trường input trong trang HTML với dữ liệu của biến nametrong AngularJS.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  Name: <input ng-model="name">
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.c...

AngularJS module là gì

AngularJS module dùng để định nghĩa một ứng dụng AngularJS. Module giống như một chiếc hộp để chứa các thành phần khác của ứng dụng bên trong nó. Vì vậy, Module còn được gọi là một container của ứng dụng.

AngularJS Module cũng chứa các controller bên trong nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong các phần tiếp theo khi tìm hiểu về AngularJS controller.

Tạo module trong AngularJS

Để tạo 1 module trong AngularJS chúng ta sử dụng hàm angular.module:

<div ng-app="myApp">...<...

CSS là ngôn ngữ được dùng để mô tả hiển thị của trang HTML.
CSS định nghĩa cách hiển thị của các phần tử trên trang web.
Trong bài học này chúng ta sẽ học CSS...

Box Model Là Gì Mỗi phần tử HTML của trang web được mô phỏng (model) giống như một chiếc hộp hình chữ nhật được hình thành từ bốn thành phần: Nội dung phần tử...
Box Model

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

Tạo Trang Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Trên máy bạn mở text editor và tạo một file với tên list.php với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Danh sách bài viết</h1>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>STT</th...
Hash Function Là Gì Hash Function hay hàm băm là một hàm mã hóa trong máy tính. Hàm này được dùng dùng để mã hóa các dữ liệu với dung lượng bất kỳ về một loại...
Hash Function

CSS cung cấp các thuộc tính giúp định kiểu cho văn bản của phần tử HTML trên trang như: color, text-alignment, text-decoration, text-transform, text-indent, line-height, line-spacing, letter-spacing...

Trong CSS có hai cách khác nhau để xác định màu sắc được sử dụng đó là: Sử dụng màu theo tên. Sử dụng màu theo giá trị định dạng kiểu RGB, HEX hay HSL. Màu S...
Màu Sắc