Nhập Môn

Về Khoá Học

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể.

Thực Hành Viết Mã Lệnh

Trong quá trình học các bạn có thể thực hành viết mã lệnh sử dụng chương trình hiệu chỉnh mã lệnh online của trang.

<div ng-app="">

<p>Nhập tên bạn vào ô phía dưới:</p>
<p>Tên : <input type="text" ng-model="name" placeholder="Vui lòng nhập..."></p>
<h1>Xin chào {{name}}</h1>

</div>

Chạy

Yêu Cầu

Để có thể hoàn thành khoá học này các bạn cần phải nắm vững cơ bản về HTML và Javascript.

Content must not be empty

Related Tutorial