Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Trên con Ubuntu em đang chạy Apache trên cổng 80 nhưng do sử dụng Nginx cùng lúc nên em cần chuyển Apache về chạy cổng 8080.

Tìm trên mạng hướng dẫn thì nó nói trong tập tin config của Apache cần phải thêm dòng này:

Listen 8080

Sau đó vào chỉnh sửa lại các virtual host về cổng 80:

<VirtualHost *:8080>
...
</VirtualHost>

Sau đó khởi động lại Apache là được. Em làm theo đúng hướng dẫn nhưng khi mở chrome và truy cập vào trang trên cổng 8080 thì gặp lỗi:

This site can’t be reached

localhost refused to connect.
Did you mean http://localhost-8080.com/?
Search Google for localhost 8080
ERR_CONNECTION_REFUSED

Em đã google cả buổi sáng mà vẫn chưa biết bị sai chỗ nào : (. Có bác nào biết chỉ giúp em chỗ nào còn thiếu trong các bước trên với ạ?

2 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Lỗi trên thể hiện server chưa nhận kết nối gửi đến sử dụng cổng 8080. Bạn cần kiểm tra lại directive thêm vào Listen 8080 có vị override ở các file config khác hay không. Nếu sử dụng Ubuntu thì thường sẽ có một file config cổng riêng có tên là ports.conf. Nếu mở file này thì sẽ thấy như sau:

# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

Bạn cần xóa hoặc comment dòng Listen 80 bằng cách thêm ký tự # vào đầu dòng rồi sau đó khởi động lại apache.

Quang trần Quang trần
Error: Apache shutdown unexpectedly.

10:47:35 AM [Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
10:47:35 AM [Apache] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
10:47:35 AM [Apache] Press the Logs button to view error logs and check
10:47:35 AM [Apache] the Windows Event Viewer for more clues
10:47:35 AM [Apache] If you need more help, copy and post this
10:47:35 AM [Apache] entire log window on the forums

Content must be at least 100 characters

Related Discussion