Bài 4: Câu Lệnh SELECT DISTINCT Trong SQL

Chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học SQL căn bản, chủ đề hôm nay của chúng ta là câu lệnh SELECT DISTINCT trong SQL

Câu Lệnh SELECT DISTINCT Có Tác Dụng Gì?

 • Bên trong một bảng, một cột thường chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn liệt kê các giá trị khác nhau.

 • Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để chỉ trả về các giá trị khác nhau.

Cú Pháp Của Câu Lệnh SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT cột_1, cột_2, ... FROM tên_bảng;

Cơ Sở Dữ Liệu DEMO

Dưới đây là các bản ghi của bảng hoc_sinh:

| ID | Ten       | Tuoi |
|----|------------------|------|
| 1 | Nguyễn Văn A   | 10  |
| 2 | Phạm Thị B    | 11  |
| 3 | Hoàng Thị C   | 12  |
| 4 | Trương Mạnh Toàn | 10  |
| 5 | Phạm Hồng Hà   | 11  |

Sử Dụng Câu Lệnh SELECT

Code

SELECT Tuoi FROM hoc_sinh;

Câu lệnh SQL trên trả về tất cả giá trị cột Tuoi trong bang hoc_sinh kể cả giá trị trùng lặp.

Kết quả trả về như sau:

| Tuoi |
|------|
| 10  |
| 11  |
| 12  |
| 10  |
| 11  |

Và giờ chúng ta thử sử dụng từ khóa DISTINCT cùng với câu lệnh SELECT và xem kết quả.

Sử Dụng Câu Lệnh SELECT DISTINCT

Code:

SELECT DISTINCT Tuoi FROM hoc_sinh;

Câu lệnh SQL trên chỉ chọn ra các giá trị Tuoi khác nhau trong bảng HocSinh.

Kết quả trả về như sau:

| Tuoi |
|------|
| 10  |
| 11  |
| 12  |

Câu lệnh SQL sau trả về số lượng các Tuoi khác nhau trong bảng hoc_sinh:

SELECT COUNT(DISTINCT Tuoi) FROM hoc_sinh;

Kết quả trả về sẽ là:

| COUNT(DISTINCT Tuoi) |
|----------------------|
| 3          |

Bài học của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo: Mệnh đề WHERE trong SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Content must not be empty

Related Blog