Bash - Những Lệnh Cơ Bản

Mặc dù bash không phải là một ngôn ngữ khó học nhưng nhưng lại là ngôn ngữ dễ bị lãng quên nhất bởi các lập trình viên vì chúng thực sự không được sử dụng nhiều khi lập trình. Tuy nhiên với ngay cả những người lập trình mới vào nghề thì việc nắm vững được những câu lệnh cơ bản trong bash sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đọc các tài liệu hướng dẫn trên mạng có sử dụng ngôn ngữ này trong bài viết.

Tin vui là bạn không cần phải master ngôn ngữ này vì thực tế công việc của một lập trình viên không yêu cầu bạn phải thành thạo Bash. Bài viết này sẽ liệt kê ra một bảng bao gồm những câu lệnh mà các lập trình viên chuyên nghiệp thường sử dụng. Ở mục Câu Lệnh sẽ có một số câu lệnh có thể có nhiều tham số và các tham số tuỳ ý (không bắt buộc phải có) được để trọng cặp dấu ngoặc vuông [ ].

Mô Tả Câu Lệnh Ví dụ
Di chuyển giữa các thư mục trên máy tính cd Ten_Thu_Muc cd app/controllers

cd ~

# ~ là nối tắt cho địa chỉ thư mục người dùng chẳng hạn như: /home/ten_ban
Liệt kê các tập tin (thư mục) có trong một thư mục ls Ten_Thu_Muc ls app/

ls .

# . có nghĩa là thư mục bạn đang đứng trên đó để thực thi câu lệnh Bash
Hiển thị đường dẫn của thư mục bạn đang đứng trên đó để thực thi câu lệnh pwd pwd # Câu lệnh này không có đối số truyền vào
Tạo thư mục mkdir Ten_Thu_Muc_1 [Ten_Thu_Muc_2] mkdir app/tmp
Tạo tập tin rỗng (không có nội dung bên trong) touch Ten_Tap_Tin_1 [Ten_Tap_Tin_2] touch app/tmp/file1.txt app/tmp/file2.txt
Hiển thị nội dung tập tin trên cửa sổ dòng lệnh catch Ten_Tap_Tin cat app/tmp/file1.txt
Xoá 1 hay nhiều tập tin rm Ten_Tap_Tin_1 [Ten_Tap_Tin_2] rm app/tmp/file1.txt app/tmp/file2.txt
Xoá 1 hay nhiều thư mục. Lưu ý: Câu lệnh này yêu cầu thư mục muốn xoá cần phải rỗng, nghĩa là không chứa bất cứ tập tin và thư mục con khác. rmdir Ten_Thu_Muc_1 [Ten_Thu_Muc_2] rmdir app/tmp
Xoá toàn bộ nội dung của một thư mục (bao gồm chính nó) rm -rf Ten_Thu_Muc_1 [Ten_Thu_Muc_2] rm -rf app/tmp
Content must not be empty

Related Blog