1 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion