1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Lỗi trên xuất hiện là do php chưa được thêm vào trong System Variable.

Nếu bạn sử dụng XAMPP thì bạn vào thư mục thư mục chứa file php.exe trong htdocsvà copy đường dẫn đến file này. Thường nó sẽ nằm trong htdocs/bin/php, ví dụ của tôi file này sẽ nằm trong:

C:/xamp/htdocs/bin/php/php5.3.x/

Tiếp theo, trong Start Menu click chuột phải vào My Computer chọn Propetieschọn Advance System setting chọn Environment Variables.

Click vào tab System Variables Chọn Path và click vào Edit.

Trong ô chỉnh sửa, di chuyển chuột tới cuối dòng và thêm dấu ” ; ” su đó dán toàn bộ đường dẫn đến thư mục chứa php.ext ở trên vào.

Bấm Apply

Khởi động lại command line và bạn sẽ khắc phục được lỗi trên.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion