Boostrap cho ra mắt phiên bản 4.0 alpha

Ngày 19.8 Twitter đã chính thức cho ra măt phiên bản Twitter Bootstrap 4.0 alpha với nhiều cập nhật đáng kể.

Sử Dụng SASS Thay Cho LESS

Sự thay đổi đáng chú ý nhất đó là SASS sẽ được sử dụng thay thế cho LESS. Trong các phiên bản trước đây LESS được chọn là chương trình phiên dịch CSS. Ở phiên bản này để giúp đẩy nhanh tốc độ khi build framework SASS sẽ được lựa chọn thay vì LESS.

Không Hỗ Trợ IE8

Ở phiên bản 4.0, bạn sẽ không thấy đoạn mã HTML Conditional Comment để hỗ trợ trình duyệt IE8. Đơn vị đo tuyệt đối pixel sẽ được sử dụng thay vì các đơn vị tương đối khác như em hay x. Việc này, như theo giải thích cho việc không hỗ trợ IE8, trên blog chính thức của Twitter Bootstrap, là nhằm để kahi thác tối đa các quy tắc thực hành tốt nhất trong khi viết mã CSS hay còn gọi là CSS best practice.

 <head>
  <!-- Required meta tags always come first -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/twbs/bootstrap/v4-dev/dist/css/bootstrap.css">
 </head>

Thẻ <head> mới sẽ không còn chứa đoạn HTML comment dành cho IE8

Giới Thiệu Flexbox

CSS Flexbox

Kiểu hiện thì Flexbox là khái niệm khá phổ biến trong CSS và nó mới được đưa vào trong TB phiên bản lần này. Flexbox hỗ trợ các lập trình viên frontend đơn giản hóa các bước cần làm để có thể căn dọc (verticle align) các khung trong HTML. Trước đây để có thể làm được việc này, chúng ta thường phải thêm các đoạn mã hack.

Content must not be empty

Related Blog