C: Hỏi về "char **argv" trong hàm main()

Trong phần trả lời câu hỏi Lập trình C "void main()" hay "int main()" em thấy có cách viết hàm main() như sau:

int main(int argc, char **argv)

Trước giờ em chỉ gặp cách viết như sau:

int main(int argc, char* argv[])

Còn cách viết như ở trên đầu thì chưa gặp bao giờ. Mọi người cho em hỏi cách viết đầu có đúng hay không nêu đúng thì nên hiểu như thế nào?

1 Câu Trả Lời

Trung Ta Trung Ta

có 2 cách khai báo mảng 2 chiều là char **A; và char A[10][10]
2 cách trên là như nhau và bạn nên hiểu đây là mảng 2 chiều theo mình hiểu là v

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan