C: Khác nhau giữa #include<filename> và #include "filename"

Trong khi học về ngữ lập trình C em thấy có hai cách viết câu lệnh sử dụng #include trong file header đó là sử dụng dấu ngăocj <> sau include hoặc sử dụng tên file sau include.

Ví dụ khi sử dụng dấu ngoặc <> sau include:

#include <filename>

Ví dụ khi sử dụng tên file đặt trong "":

#include "filename"

Em không hiểu hai cách viết này khác nhau như thế nào, bác nào biết trả lời giúp em với ạ?

1 Answer(s)

Jeremy Đỗ Jeremy Đỗ

Sự khác nhau giữa #include <filename> and #include “filename” nằm ở khâu tìm kiếm file header của tiền xử lý trước quá trình biên dịch.

  • #include <filename>: Tiền xử lý (pre-processor) sẽ chỉ tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C (thường là thư mục trong bộ cài IDE).

  • #include “filename”: Trước tiên, tiền xử lý (pre-processor) tìm kiếm file header(.h) trong thư mục đặt project C/C++. Nếu không tìm thấy, tiền xử lý tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C (thường là thư mục trong bộ cài IDE).

Bạn nên xài #include <filename> hơn

Content must be at least 100 characters

Related Discussion