CSS Cơ Bản

Trong khi HTML được dùng để tạo ra siêu văn bản thì CSS được trình duyệt dùng để xác định xem siêu văn bản nên được hiển thị như thế nào. Tương tự như HTML, CSS được dùng phổ biến và là một phần không thể thiếu cho hầu hết tất cả các website hiện này.

Để trở thành một nhân viên lập trình web hoặc nhân viên thiết kế web bạn sẽ cần phải nắm được ít nhất cơ bản về CSS. Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong CSS.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận