CSS Nội Dung Phần Tử

Nội dung phần tử có thể là vă bản, hình ảnh,hoặc kết hợp cả văn bản và hình ảnh.... và là phần trong cùng của box model. Diện tích của phần nội dung được xác định dựa trên giá trị của hai thuộc tính là chiều rộng (width) và chiều cao (height).

Đoạn code đươi dây quy định phần diện tích của nội dung phần tử p với chiều rộng là 150px và chiều cao là 150px:

.square {
  width: 150px; 
  height: 150px;
  border: 1px solid #ccc;
}

Giá trị mặc định của cả hai thuộc tính width và height là auto và trình duyệt sẽ tự động tính toán để hiển thị nội dung thực tế bên trong một cách phù hợp. Quay lại bài học để tìm hiểu thêm chi tiết.

[CSS Nội Dung Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/CSS-Noi-Dung-Phan-Tu)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...