Lề - CSS Margin

Lề của một box model là phần diện tích bao ngoài vùng viền. Lề của phần tử được thiết lập thông qua các thuộc tính margin trong CSS.

Đoạn code dưới đây căn lề cho phần tử p với khoảng cách lề trên và dưới là 50px, lề phải và lề trái là 20px:

p {
    margin: 50px 20px 50px 20px;
}
[Lề - CSS Margin](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Le-CSS-Margin)

2 Bình Luận

Nhan Ho Nhan Ho

p {
margin: 50px 20px 50px 20px;
}

Dang HN) Dang HN)

p {
margin: 50px 20px 50px 20px;
}

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...