Phần Tử Khối - Block Element

Với các phần tử như h1, p, div... thì chiều ngang mặc định của phần diện tích chứa nội dung sẽ luôn chiếm 100% chiều ngang của phần tử cha:

h1, p, div {
  border: 1px solid red;
}

Nhóm các phần tử như h1, p, div... được xếp vào nhóm phần tử khối (block element) vì chúng có kiểu hiển thị dạng khối (block display). Quay trở lại bài học để tìm hiểu thêm về phần tử hiển thị dạng khối.

[Phần Tử Khối - Block Element](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Phan-Tu-Khoi-Block-Element)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...