Phần Tử Nội Dòng - Inline Element

Với các phần tử như a, img, span... thì mặc định chiều ngang và chiều dọc của chúng sẽ chiếm kích thước vừa đủ, phù hợp để hiển thị nội dung bên trong phần tử:

a, img, span {
  border: 1px solid red;
}

Nhóm các phần tử như a, img, span... được xếp vào nhóm phần tử nội dòng (inline element) và kiểu hiển thị của các phần tử này được gọi là hiển thị nội dòng (inline display). Quay trở lại bài học để tìm hiểu thêm về phần tử hiển thị nội dòng.

[Phần Tử Nội Dòng - Inline Element](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Phan-Tu-Noi-Dong-Inline-Element)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...