Vùng Đệm - CSS Padding

Vùng đệm (hay khoảng đệm) của một box model là phần diện tích bao ngoài nội dung phần tử và được thiết lập thông qua các thuộc tính padding trong CSS.

Vùng đệm được thiết lập nhờ sử dụng các thuộc tính padding. Đoạn code dưới đây sử dụng thuộc tính padding để thiết lập khoảng đệm cho phần tử p với khoảng đệm bên trên và bên dưới là 50px, bên phải và bên trái là 20px:

p {
  border: 1px solid #000;
  padding: 50px 20px 50px 20px;
  background: pink;
}
[Vùng Đệm - CSS Padding](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vung-Dem-CSS-Padding)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...