Vùng Viền - CSS Border

Vùng viền là phần diện tích bao quanh vùng đệm và được thiết lập thông qua các thuộc tính border trong CSS.

Viền được thiết lập nhờ sử dụng các thuộc tính border trong CSS. Đoạn code dưới đây thiết lập đường viền cho phần tử p với độ rộng 1px và màu đỏ với kiểu đường viền liền (solid):

p {
    border: 1px solid red;
}
[Vùng Viền - CSS Border](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vung-Vien-CSS-Border)

1 Bình Luận

CNTT 58B CNTT 58B

ghj

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...