So Sánh Nhúng CSS Nội Bộ và CSS Nội Dòng

Mã CSS nhúng nội bộ có thể được áp dụng cho nhiều phần tử khác nhau trên trang web:

<style type="text/css">
h1 {
    font-size: 25px;
    text-decoration: underline;
}
</style>

Ngược lại, mã CSS Nội Dòng chỉ áp dụng được cho một phần tử mà nó được thêm vào, nếu sử dụng CSS nội dòng thì để có kết quả giống như ví dụ trên mã HTML trên trang sẽ như sau:

<h1 style="font-size: 25px; text-decoration: underline;">Tiêu Đề H1 Thứ Nhất</h1>
<h1 style="font-size: 25px; text-decoration: underline;">Tiêu Đề H1 Thứ Hai</h1>
<h1 style="font-size: 25px; text-decoration: underline;">Tiêu Đề H1 Thứ Ba</h1>
[So Sánh Nhúng CSS Nội Bộ và CSS Nội Dòng](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/So-Sanh-Nhung-CSS-Noi-Bo-va-CSS-Noi-Dong)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...