CSS chọn phần tử cha của phần tử cho trước

Các bác cho em hỏi có cách nào để chọn phần tử cha của một phần tử với ID cho trước sử dụng CSS hay không.

Ví dụ như trong đoạn mã HTML dưới đây:

<ul>
  <li>
    <a class="selected">Menu 1</a>
  </li>
  <li>
    <a>Menu 1</a>
  </li>
</ul>

Thì làm sao để chọn phần tử <li> là phần tử cha của phần tử <a class="selected">?

1 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

CSS không có bộ chọn phần tử cha mà chỉ có bộ chọn phần tử con. Tuy nhiên thì bạn có thể sử dụng jQuery để dễ dàng lựa chọn ra phần tử <li> là phần tử cha của phần tử <a class="selected"> như sau:

$(".selected").parent();
Content must be at least 100 characters

Related Discussion