Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Hàm str_length

Trong PHP để đếm số ký tự trong chuỗi chúng ta có thể sử dụng hàm str_length(). Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_length($myStr);
?>

Hàm str_pos

Để xác định vị trí một chuỗi trong chuỗi cho trước chúng ta sử dụng hàm str_pos().

Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_pos("sample", $myStr); // hiển thị 3
?>

Các ký tự trong chuỗi $myString sẽ được đánh số từ vị trí số 0. Do đó với ví dụ trên chuỗi con sample sẽ xuất hiện ở vị trí thứ 3 (ký tự trống space cũng được tính).

Hàm str_replace

Để tìm và thay thế một chuỗi trong chuỗi cho trước bằng một chuỗi khác chúng ta sử dụng hàm str_replace. Hàm str_replace có cú pháp như sau:

str_replace ($search, $replace, $subject [, &$count ])

Trong đó:

 • $search: Là chuỗi được tìm kiếm (và sẽ được thay thế) ở trong chuỗi cho trước.
 • $replace: Là chuỗi sẽ thay thế cho chuối tìm kiếm.
 • $subject: Chuỗi cho trước.
 • $count: Số lần chuỗi tìm kiếm sẽ được thay thế.

Ví dụ:

<?php
  $myStr = "My sample sttring";
  echo str_replace("sample", "", $myStr);
?>

Ví dụ trên sẽ thay chuỗi sample bằng một chuỗi trống trong biến $myString.

Hàm str_split

Hàm str_split() được dùng để chuyển đổi một chuỗi về một mảng array. Các phần tử của mảng mới là các ký tự được tách ra từ chuỗi được chuyển đổi. Hàm str_split() có cú pháp như sau:

str_split($string [, $split_length = 1 ] )

Trong đó:

 • $string là chuỗi mà chúng ta muốn chuyển đổi
 • $split_length xác định số số lượng ký tự sẽ được tách từ chuỗi để tạo thành một phần tử trong mảng. Nếu không xuất hiện trong hàm thì
 • $string_length sẽ có giá trị mặc định là 1.

Ví dụ:

<?php
$str = "Hello Friend";
$arr1 = str_split($str);
print_r($arr1);
$arr1 = str_split($str, 3);
print_r($arr2);
?>

Đoạn mã trên sẽ có kết quả như sau:

Array
(
  [0] => H
  [1] => e
  [2] => l
  [3] => l
  [4] => o
  [5] =>
  [6] => F
  [7] => r
  [8] => i
  [9] => e
  [10] => n
  [11] => d
)

Array
(
  [0] => Hel
  [1] => lo
  [2] => Fri
  [3] => end
)
Content must not be empty

Related Blog