2 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

JavaScript không hỗ trợ hàm nào giống như rand() trong PHP. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng phương thức random của đối tượng Math để tạo một số ngẫu nhiên từ 0 tới 1:

Math.rand()

Trả về một số ngẫu nhiên như sau:

0.47215324154548854

Số ngẫu nhiên trả về từ Math.rand() là một số thập phân nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Tuy nhiên bạn có thể dễ ràng nhân con số ngẫu nhiên này cho một số xác định để tạo khoảng cho số ngẫu nhiên.

Ví dụ để chọn số ngẫu nhiên từ 0 tới 10, bạn có thể làm như sau:

Math.rand()*10

Ví dụ để chọn số ngẫu nhiên từ 3 tới 5, bạn có thể làm như sau:

Math.random() * (5 - 3) + 2;

Cuối cùng công thức chung để chọn số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (a, b), bạn có thể làm như sau:

Math.random() * (b - a) + a;
Đình Anh Đình Anh

Bạn có thể tham khảo hai hàm sau trong JavaScript để tạo ra số ngẫu nhiên nằm trong khoảng xác định (a, b).

Trả về một số thực ngẫu nhiên từ a tới b:

function randomNumber(a, b) {
    return Math.random() * (b - a) + a;
}

Chọn một số tự nhiên ngẫu nhiên từ a tới b:

function randomInteger(a, b) {
    return Math.floor(Math.random() * (a - b + 1)) + a;
}
Hiếu Bùi Hiếu Bùi

Có gì đó sai sai

Content must be at least 100 characters

Related Discussion