1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

Không có quy tắc nào cả vì nó chỉ là 1 đoạn comment. Tuy nhiên nên:

  • comment ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
  • comment những việc đã làm (hoặc nội dung công việc) cho lần commit đó.
  • đề cập tới issue/ bug có liên quan tới commit đó.

Ví dụ:

issue #322017: Fixed scrollbar in home page.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan