Cài Đặt PHPUnit

Cài Đặt PHPUnit Sử Dụng Composer

Để cài đặt PHPUnit cho dự án riêng sử dụng Composer chúng ta chỉ cần thêm phpunit/phpunit vào mục require-dev trong tập tin composer.json.

Ví dụ:

{
    "require-dev": {
        "phpunit/phpunit": "*"
    }
}

Thay * bằng phiên bản PHPUnit mà bạn muốn sử dụng.

Sau đó mở cửa sổ dòng lệnh và di chuyển tới thư mục dự án (dùng câu lệnh cd) rồi chạy câu lệnh:

$ composer install

Chúng ta cũng có thể cài đặt PHPUnit trên toàn bộ hệ thống sử dụng Composer. Để làm điều này bạn chạy câu lệnh sau:

$ composer require "phpunit/phpunit=*"

Khi cài đặt trên toàn hệ thống bạn có thể sử dụng PHPUnit ở bất cứ dự án nào và trên cửa sổ dòng lệnh. Ví dụ để kiểm tra phiên bản của PHPUnit được cài đặt bạn chạy câu lệnh sau:

$ phpunit --version

Cài Đặt PHPUnit Sử Dụng Tập Tin PHAR

Với cách cài đặt này bạn chỉ cần tải tập tin phpunit.phar về máy:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar

Sau câu lệnh trên bạn có thể sử dụng PHPUnit trên cửa sổ dòng lệnh như sau:

$ php phpunit.phar --version

Để chạy phpunit.phar mà không cần thông qua PHP chúng ta cần thêm quyền thực thi execute cho tập tin tải về. Để làm điều này bạn mở cửa sổ dòng lệnh và di chuyển tới thư mục chứa tập tin phpunit.phar mới tải về (ví dụ cd ~/Downloads) và chạy câu lệnh sau:

$ chmod +x phpunit.phar

Kết thúc câu lệnh trên bạn có thể chạy PHPUnit như sau:

$ phpunit.phar --version

Để sử dụng PHPUnit trên toàn hệ thống, bạn cần di chuyển tập tin này vào địa chỉ có trong PATH.

Ví dụ:

$ sudo mv phpunit.phar /usr/local/bin/phpunit

Kết thúc câu lệnh trên bạn có thể sử dụng PHPUnit ở bất cứ thư mục nào trên cửa sổ dòng lệnh:

$ phpunit --version
Content must not be empty

Related Blog