Cài Đặt Python 3 Trên MacOS

Cài Đặt Python 3 Trên MacOS

Hướng dẫn ngắn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Python 3 một cách nhanh chóng trên máy tính Mac OS X. Có nhiều cách để cài đặt Python 3, bao gồm tải xuống từ trang web chính thức của Python, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đó là sử dụng Homebrew, chương trình quản lý gói (package manager) của MacOS. Homebrew giúp cho việc cài đặt, gõ bỏ các package trên MAC một cách đơn giản hơn bao giờ hết.

Lưu ý Nếu máy tính bạn chưa có Homebrew vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt Homebrew tại đây.

Kiểm Tra Phiên Bản Của Python

Python phiên bản 2.x được cài đặt theo mặc định trên máy tính Apple, nhưng Python 3.x thì lại không được cài đặt. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách nhập vào câu lệnh python --version trên terminal và nhấn Enter:

 $ python --version
Python 2.7.15

Để kiểm tra xem Python 3 đã được cài đặt chưa, hãy thử chạy lệnhpython3 --version. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ thấy một thông báo lỗi, tuy nhiên bạn vẫn nên kiểm tra để biết máy tính của mình có Python 3 hay chưa. Trong trường hợp đã có Python 3 nhưng chưa phải là phiên bản mới nhất bạn vẫn có thể cái thêm một phiên bản Python 3 nữa mới hơn phiên bản đang có và có thể dùng song song cả hai phiên bản Python 3.x trên máy nếu thấy cần thiết.

Cài Đặt Python 3

Sử dụng Homebrew việc cài đặt Python 3 được thực hiện thông qua chạy một câu lệnh duy nhất:

$ brew install python3

Bây giờ bạn có thể đi pha một ly cà phê và đợi máy tính làm nốt các công việc còn lại!

Sau khi máy tính kết thúc quá trình cài đặt bạn kiểm tra lại một lần nữa:

$ python3 --version
Python 3.7.0

Để sử dụng Python 3.x trong chế độ interactive trên terminal bạn chạy câu lệnh:

$ python3
Python 3.7.0 (default, Jun 29 2018, 20:13:13)
[Clang 9.1.0 (clang-902.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Nếu muốn sử dụng Python 2.x:

$ python
Python 2.7.15 (default, Jun 17 2018, 12:46:58)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 9.1.0 (clang-902.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

10 bình luận