Cài Đặt và Cấu Hình Git

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Git. Bài viết dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với Git, tuy nhiên những bạn đã sử dụng Git cũng sẽ tìm thấy thông tin hữu ích ở phần cấu hình Git như cài đặt Git Alias, thêm color khi chạy các câu lệnh của Git...

Cài Đặt Git

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Git trên 2 hệ điều hành là Linux và Windows

Trên Linux

Sử dụng lệnh sau để cài đặt Git nếu bạn đang sử dụng Redhat distribution như CentOS, Fedora.. :

$ yum install git-core

Sử dụng câu lệnh sau nếu bạn đang sử dụng Ubuntu:

$ apt-get install git

Cuối cùng, nếu bạn đang sử dụng MacOS cách cài đặt sẽ tương đối đơn giản hơn. Bạn có thể tải về file cài đặt ở địa chỉ: http://git-scm.com/download/mac và sau đó double-click vào file tải về để cài Git.

Trên Windows

Nếu hệ điều hành bạn sử dụng đang là Windows cách dễ dàng và phổ biến nhất là cài đặt chương trình Git Bash. Sau khi cài đặt, Git Bash cung cấp cho bạn một một chương trình chạy terminal giống như tren Linux. Để tại Git Bash bạn truy cập vào địa chỉ sau: https://git-scm.com/download/win.

Cấu Hình Git

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình các thông số khác nhau cho Git client sử dụng trên máy tính bạn. Trước tiên để xem cấu hình hiện có của Git chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

$ git config --global --list

Ở đây option global dùng để xác định phạm vi của cấu hình trong Git mà bạn muốn hiển thị là global. Với phạm vi này Git sẽ dựa vào nội dung của file ~/.gitconfig để dựa vào đó hiển thị các thông số tương ứng của cấu hình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy lệnh git config bạn sẽ thấy dòng thông báo lỗi như sau:

fatal: unable to read config file '/home/duytuann/.gitconfig': No such file or directory

Chúng ta sẽ sớm thấy lỗi này không còn hiển thị sau khi cấu hình một vài thông số cho Git.

Cấu Hình Tên Và Email

Để cấu hình email và tên sử dụng câu lệnh sau:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Để xem lại cấu hình vừa mới đặt ở trên:

$ git config --global --list

Bạn sẽ thấy 2 dòng như sau trong phần kết quả được hiển thị ra;

user.name=John Doe
user.email=johndoe@example.com

Bây giờ nếu mở file ~/.git config bạn sẽ thấy thông tin như sau:

[user]
    name = John Doe
    email = johndoe@example.com

Cấu Hình Màu Cho Git

Git hỗ trợ việc hiển thị màu sắc cho kết quả của các lệnh, tuy nhiên mặc định Git sẽ không hiển thị màu cho kết quả hiển thị của các câu lệnh. Để bật tính năng này chạy câu lệnh sau:

$ git config --global color.ui false

Sau khi thiết lập trên các câu lệnh của Git sẽ được hiển thị với màu sắc dễ nhìn hơn.

Git Alias

Git cho phép bạn cài đặt các alias khác nhau để tiện hơn khi gõ câu lệnh. Nó giống như việc bạn tạo một shortcut trên desktop cho một thư mục có đường dẫn trên máy tính rất dài. Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Dưới đây là một số câu lệnh tạo các alias phổ biến trong git:

$ git config --global alias.df diff
$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status
$ git config --global alias.br branch

Sau khi chạy các câu lệnh trên, bạn sẽ có thể gõ:

$ git df

Thay vì:

$ git diff

Tương tự chúng ta có các alias cho checkout, commit, statusbranch.

Content must not be empty

Related Blog