Cài Đặt và Sử Dụng Heroku Toolbelt

Heroku Toolbelt hay còn gọi là Heroku Client là một công cụ dùng để tạo và quản lý các app trên Heroku. Việc sử dụng Heroku Toolbelt được thực hiện thông qua chạy các câu lệnh trên terminal nên chương trình này còn được xem như là một công cụ CLI (command line interface tool). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Heroku Toolbelt trên Ubuntu.

Cài Đặt Heroku Toolbelt

Để cài đặt Heroku trên Ubuntu, mở terminal bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + T và chạy câu lệnh sau:

$ wget -O- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

Sử Dụng Heroku Toolbelt

Sau khi cài đặt xong bạn có thể bắt đầu chạy các câu lệnh để giúp tạo hoặc quản lý ứng dụng. Để làm được điều này, trước tiên bạn cần một tài khoản trên trang http://heroku.com. Nếu chưa có tài khoản bạn có thể đăng ký miễn phí tại địa chỉ https://signup.heroku.com/.

Sau khi đăng ký xong tài khoản bạn có thể login vào tài khoản sử dụng Heroku Toolbelt bằng cách chạy câu lệnh sau:

$ heroku login

Khi chạy câu lệnh này, Ubuntu sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin đăng nhập bao gồm địa chỉ email và mật khẩu:

Enter your Heroku credentials.
Email: adam@example.com
Password (typing will be hidden):
Authentication successful.

Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể bắt đầu tạo ứng dụng mới. Sử dụng terminal và chạy câu lệnh để tạo một thư mục với tên là projects trong thư mục Home trên Ubuntu:

$ cd && mkdir projects && cd projects

Trong thư mục này, trên terminal chạy câu lệnh sau để tạo một ứng dụng với tên là my_app:

$ heroku create my_app

Sau câu lệnh này, khi đăng nhập vào trang web heroku.com bạn sẽ thấy ứng dụng của bạn xuất hiện trong trang quản lý.

Content must not be empty

Related Blog