1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Cách phổ biến (và cũng là cách đơn giản) nhất để cài đặt Nginx trên Ubuntu là sử dụng phần mềm quản lý package APT (hay Aptitude).

Trước tiên cài đặt các gói package của PHP:

$ sudo apt-get install  php5-common php5-cli php5-fpm

Cài đặt Nginx:

$ sudo apt-get install nginx

Khởi động Nginx sau khi cài đặt:

$ sudo service nginx start

Kiểm tra hoạt động của Nginx bằng cách truy cập vào localhost sử dụng trình duyệt. Nếu Nginx hoạt động trình duyệt sẽ hiển thị trang Welcome to Nginx.

Khởi động lại:

$ sudo service nginx restart

Chấm dứt hoạt động của Nginx:

$ sudo service nginx stop
Content must be at least 100 characters

Related Discussion