Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 18.04

PostgreSQL hay Postgres là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ được sử dụng phổ biến hiện nay. Postgres cung cấp tính năng quản lý dữ liệu trên server sử dụng cú pháp của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (structured query language). Ngoài việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Postgres còn có lợi thế khác nhờ việc hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao có thể kế đến như transaction và concurrency mà không cần phải đọc lock.

Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu phiên bản 18.04 sử dụng chương trình quản lý package apt (hoặc apt-get).

Cập Nhật Package Index

Bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện đó là cập nhật package index của Aptitude. Trên cửa sổ terminal bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt update

Nhập mật khẩu và gõ <kbd>Enter</kbd>.

Cài Đặt PostgreSQL

Sau khi cập nhật xong package index thì việc cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 18.04 được tiến hành một cách đơn giản bằng việc chạy duy nhât một câu lệnh sau:

$ sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib

Câu lệnh trên sẽ cài đặt PostgreSQL database server và đồng thời là các thư viện hỗ trợ khác như PostgreSQL client dùng để tương tác với database server.

Khởi Động PostgreSQL

Để khởi động PostgreSQL server bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo service start postgresql

Kiểm Tra Kết Nối Tới Database

Bạn có thể sử dụng PostgreSQL client để kết nối tới database server. Tuy nhiên để sử dụng chương trình client này mà không bị lỗi thì yêu cầu bạn đăng nhập vào người dùng postgres.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo -i -u postgres

Sau khi đăng nhập vào người dùng postgres bạn chạy tiếp câu lệnh:

$ psql

Câu lệnh trên sẽ tạo một kết nối tới PostgreSQL database server. Để liệt kê các database hiện có bạn chạy câu lệnh sau:

postgres=# \l

Để thoát kết nối bạn chạy:

postgres=# \q

Tới đây bạn đã hoàn tất xong cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 18.04.

Content must not be empty

Related Blog