Câu Lệnh INSERT INTO Trong SQL

Câu Lệnh INSERT INTO để làm gì?

Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn các bản ghi (hàng) mới trong một bảng.

Cú Pháp Của Câu Lệnh INSERT INTO

Ta có thể viết câu lệnh INSERT INTO theo hai cách.

Cách thứ nhất xác định cả hai tên cột và các giá trị được chèn vào như sau:

INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2, cột_3, ...) VALUES (giá_trị1, giá_trị2, giá_trị3, ...);

Nếu bạn đang thêm giá trị cho tất cả các cột của bảng, bạn không cần chỉ định tên cột trong truy vấn SQL. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thứ tự của các giá trị theo thứ tự giống như các cột trong bảng. Cú pháp INSERT INTO sẽ như sau:

INSERT INTO tên_bảng VALUES (giá_trị1, giá_trị2, giá_trị3, ...);

Dữ Liệu DEMO

Dưới đây là dữ liệu từ bảng khach_hang trong cơ sở dữ liệu:

| ID | ten_khach_hang  | tuoi | dia_chi   |
|----|------------------|------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thắm | 20  | Gia Lâm   |
| 2 | Hoàng Văn Sơn  | 21  | Hoàng Mai  |
| 3 | Phạm Thị Hương  | 20  | Hà Đông   |
| 4 | Nguyễn Văn Chiến | 22  | Nguyễn Trãi |
| 5 | Nguyễn Thị Thu  | 21  | Giáp Bát  |

Ví Dụ Về INSERT INTO

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ thêm 1 bản ghi mới vào bảng khach_hang:

INSERT INTO khach_hang (ten_khach_hang, tuoi, dia_chi) 
VALUES ('Nguyễn Thị Trà', 21, 'Hà Đông');

Sau khi chạy câu lệnh bảng khach_hang sẽ như sau

| ID | ten_khach_hang  | tuoi | dia_chi   |
|----|------------------|------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thắm | 20  | Gia Lâm   |
| 2 | Hoàng Văn Sơn  | 21  | Hoàng Mai  |
| 3 | Phạm Thị Hương  | 20  | Hà Đông   |
| 4 | Nguyễn Văn Chiến | 22  | Nguyễn Trãi |
| 5 | Nguyễn Thị Thu  | 21  | Giáp Bát  |
| 6 | Nguyễn Thị Trà  | 21  | Hà Đông   |

Bạn có nhận thấy rằng chúng ta đã không chèn bất kỳ số nào vào trường ID không?
Lưu ý ở đây cột IDlà trường tự động tăng (thiết lập khi bạn tạo mới trường dữ liệu) và sẽ được tạo tự động khi một bản ghi mới được chèn vào bảng.

Ví Dụ Về INSERT INTO Chỉ Chèn Giá Trị Một Vài Cột

Ta cũng có thể chỉ chèn dữ liệu vào các cột cụ thể của bảng.

Câu lệnh SQL sau sẽ chèn một bản ghi mới, nhưng chỉ chèn dữ liệu vào cột ten_khach_hangtuoi (cột ID sẽ được tăng tự động):

INSERT INTO khach_hang(ten_khach_hang, tuoi) 
VALUES ('Nguyễn Văn Anh', 21);

Sau khi chạy câu lệnh bảng khach_hang sẽ như sau

| ID | ten_khach_hang  | tuoi | dia_chi   |
|----|------------------|------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thắm | 20  | Gia Lâm   |
| 2 | Hoàng Văn Sơn  | 21  | Hoàng Mai  |
| 3 | Phạm Thị Hương  | 20  | Hà Đông   |
| 4 | Nguyễn Văn Chiến | 22  | Nguyễn Trãi |
| 5 | Nguyễn Thị Thu  | 21  | Giáp Bát  |
| 6 | Nguyễn Văn Anh  | 21  | null    |

Bài học về câu lệnh INSERT INTO đến đây là kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Content must not be empty

Related Blog