Cấu Trúc Client-Server

Một phần không thể bỏ qua khi học lập trình web là hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc client-server. Cấu trúc này phổ biến trong các ứng dụng về network (có sự tham gia của từ 2 máy tính trở nên) và nó gồm có 2 thành phần là máy khách (client) và máy chủ (server):

  • Máy chủ: Đây thường là một mánh tính đặc biệt có tốc độ xử lý lớn và được dùng để phục vụ việc chia sẻ tài nguyên như file ảnh, file HTML, dữ liệu, máy in... cho nhiều máy khách.
  • Máy khách: Là cá máy tính nhỏ như desktop hay laptop. Trong mô hình này các máy khách sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ để máy chủ thực hiện một nhiệm vụ nào đó như lấy dữ liệu từ database, in ấn, gửi email...

Dưới đây là hình ảnh minh họa về mô hình hoạt động của cấu trúc này:

Mô Hình Client Server

Mô hình client-server giúp tối ưu hóa việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu bằng cách tập trung chúng vào một máy chủ duy nhất thay vì việc phân tán cùng một nội dung trên nhiều máy khách khác nhau.

Content must not be empty

Related Blog