Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org !

Mình có 1 slider :

<div class="slide-group">
  <div class="slide"></div>
  <div class="slide"></div> (+ 1)
  <div class="slide select"></div>
  <div class="slide"></div> (- 1)
  <div class="slide"></div>
</div>
 • cho mình hỏi làm sao để lấy đc class slide ở vị trí + 1 và - 1 của
  class slide có select để style khác với các class style còn lại. Vì
  là slide nên cái class select có thể nhảy sang slide khác, và làm sao
  để chọn đc slide ở 2 vị trí + 1 và -1 của slide có chứa select đó.

Chân thành cảm ơn, mình mong sớm nhận đc gợi ý.

1 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Chọn phần tử đang được chọn (có tên lớp là .select).

var $selected = $(".slide-group .slide.select");

Bước 2: Sử dụng lần lượt hai phương thức prev()next() để chọn các slide ở trước và sau phần tử được chọn.

var $prev = $selected.prev(".slide");
var $next = $selected.next(".slide");
Content must be at least 100 characters

Related Discussion