1 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript.

Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

$('a.active').parent();
Content must be at least 100 characters

Related Discussion