Cơ Bản Về Routing trong Laravel

Routing Là Gì

Khi nhận được một URL request của người dùng gửi tới, Laravel sẽ phân tích địa chỉ URL để quyết định request này cần được xử lý tiếp như thế nào. Quá trình trên được gọi là Routing.

Việc các URL sẽ được xử lý tiếp như thế nào sẽ được quy định bởi các quy luật và quy luật này gọi là một route. Ví dụ chúng ta có một route như sau dùng để xử lý request
gửi tới trang chủ:

Route::get('/', function()
{
    return 'Hello World';
});

Trong Laravel các route được định nghĩa trong tập tin route.php.

Route Trong Laravel

Các route trong Laravel được định nghĩa sử dụng class Route. Class này cung cấp các phương thức theo kiểu static như GET, POST, PUT, DELETE... dùng để quy định route sẽ được dùng để xử lý URL được gửi tới sử dụng phương thức HTTP tương ứng.

Route dưới đây được dùng để xử lý request gửi tới trang chủ sử dụng phương thức POST:

 Route::post('/', function()
 {
     return 'Post request';
 });

Để định nghĩa một route dùng để xử lý một URL request sử dụng bát cứ phương thức nào chúng ta sử dụng phương thức any():

Route::any('/', function() {
    return 'Any HTTP request';
});

Route trên sẽ xử lý request gửi tới trang chủ sử dụng bất cứ phương thức HTTP nào.

Bạn cũng có thể sử dụng annonymous function khi định nghĩa route như sau:

$fn = function() {
    return 'Hello world!';
};

Route::get('/', $fn);
Content must not be empty

Related Blog