Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp bao gồm các thông tin liên quan được tổ chức, sắp xếpcấu trúc sao cho có thể truy cập, quản lý và cập nhật thông tin một cách dễ dàng.

Ví Dụ Về Cơ Sở Dữ Liệu

Đặc điểm quan trọng phân biệt cơ sở dữ liệu khác với dữ liệu thông thường đó là khả năng được tổ chức, sắp xếp và cấu trúc của dữ liệu. Một tập hợp bao gồm các dữ liệu liên quan nhưng không được tổ chức, sắp xếp và cấu trúc hiệu quả không được coi là cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu (CSDL) thường được lưu trữ trên máy tính tuy nhiên điều này là không bắt buộc.

Ví dụ về một CSDL được lưu trữ trên máy tính và một CSDL được lưu trữ trên giấy:

  • Tập hợp dữ liệu chứa thông tin của tất cả các sinh viên trong một trường đại học có thể được lưu trữ trong một file Excel được coi là một cơ sở dữ liệu chứa.
  • Tập hợp dữ liệu về số điện thoại của các hộ dân trong một thành phố lưu trữ trong một cuốn sổ (phone book).

Việc quản lý cơ sở dữ liệu trên máy tính thường được thực hiện thông qua một phần mềm được gọi là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System hay DBMS). Để sử dụng các phần mềm này chúng ta sẽ cần biết về cú pháp của ngôn ngữ SQL (structured query language) hoặc NoSQL (non-structured query language).

Content must not be empty

Related Wiki