1 Answer(s)

Ghin Lop Ghin Lop

Bạn có thể dùng koajs, loopbackjs, ...
Ngoài ra nếu bạn thích dạng như laravel thì dùng adonisjs
Còn dạng spa thì có thể dùng vuejs, reactjs, angularjs,...

Content must be at least 100 characters

Related Discussion