Cocoapods Là Gì

Cocoapods là chương trình giúp quản lý các bộ thư viện được được sử dụng trong ứng dụng mobile được phát triển dựa trên khung làm việc Cocoa. Thông thường một ứng dụng phần mềm sẽ cần phải sử dụng nhiều bộ thư viện khác nhau và ứng dụng như vậy sẽ phụ thuộc vào các bộ thư viện này. Chính vì vậy Cocoapod còn được gọi là dependencies manager hay phần mềm quản lý các bộ thư viện phụ thuộc của ứng dụng.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Cocoapods.

Cài Đặt Cocoapods

Cocoadpods được viết sử dụng ngôn ngữ Ruby và nó có thể cài đặt giống như một RubyGem. Trên OSX bạn sử dụng câu lệnh sau để cài đặt Cocoapods:

$ sudo gem install cocoapods

Nhập mật khẩu và gõ Enter để tiến hành cài đặt.

Tạo Podfile

Podfile là một tập tin đặc biệt được Cocoapods sử dụng để xác định danh sách các bộ thư viên sẽ được cài đặt để sử dụng trong ứng dụng. Để tạo Podfile bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

  • Tạo một tập tin trống với tên Podfile nhờ sử dụng một Text Editor hoặc XCode
  • Chạy dụng câu lệnh $ pod inint trên cửa sổ dòng lệnh

Thông thường tôi chọn cách số 2.

Liệt Kê Các Bộ Thư Viện Sử Dụng

Sử dụng tập tin Podfile ở trên bạn có thể liệt kê các bộ thư viện sử dụng trong ứng dụng. Mỗi thư viện sẽ được liệt kê trên 1 dòng trong Podfile bắt đầu bởi chữ pod theo sau là tên của bộ thư viện, dấu phảy và tiếp theo là phiên bản thư viện. Ví dụ:

platform :ios, '7.0'
pod 'AFNetworking', '~> 2.0'
pod ‘pop’, ‘~> 1.0'

Với ví dụ như trên Cocoapod sẽ cài đặt 2 bộ thư viện là AFNetworkingpop phiên bản lần lượt là 2.01.0 vào bên trong thư mục của ứng dụng.

Cài Đặt Các Bộ Thư Viện

Sau khi tạo và liệt kê các thư viện trong Podfile việc cài đặt các bộ thư viện này được thực hiện một cách đơn giản sử dụng câu lệnh:

$ pod install

Bạn lưu ý cần phải chạy câu lệnh trên ở địa chỉ của thư mục chứa ứng dụng (đây cũng là địa chỉ chứa Podfile). Sau khi việc cài đặt kết thúc bạn đã có thể sẵn sàng sử dụng các bộ thư viện này trong ứng dụng:

#import <AFNetworking/AFNetworking.h>

Cập Nhật Thư Viện

Nếu như muốn thay đổi phiên bản hay bỏ một bộ thư viện ra khỏi ứng dụng bạn chỉ cần điều chỉnh nội dung của Podfile và chạy câu lệnh:

$ pod update

Kết luận: Cocoapods là một chương trình hữu dụng để giúp quản lý các dependencies sử dụng trong dự án mà bạn nên sử dụng.

Content must not be empty

Related Blog