Code Đọc Nội Dung File Với Python

Trong Python bạn sẽ không cần phải sử dụng tới thư viện bên ngoài để có thể thực hiện việc đọc nội dung của file. Python cung cấp các hàm sẵn có để lập trình viên có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý file như đọc, thêm, sửa, xoá nội dung trong file.

Cách Đọc File Trong Python

Bước 1: Mở Tập Tin

Sử dụng hàm open() có sẵn trong Python để mở tập tin. Ví dụ dưới đây sẽ mở tập tin codehub_vn.txt, giá trị của đối số thứ 2 trong hàm này thể hiẹn chúng ta sẽ mở tậptin trong chế độ đọc nội dung r hay read. Ngoài chế độ đọc bạn còn có thể sử dụng chế độ khác như w (write) để chỉnh sửa nội dung:

file =open("codehub_vn.txt", "r")

Kiểm Tra Việc Mở File

Hàm open() sẽ thực hiện việc mở file tuy nhiên thao tác này có thể sẽ không thành công trong trường hợp Python không có quyền đọc nội dung file. Do đó chúng ta cần kiểm tra việc mở file thành công hay không thông qua việc kiểm tra giá trị của file.mode sau khi chạy hàm open():

file =open("codehub_vn.txt", "r")

if file.mode == 'r':
 // ..

Bước 2: Đọc Nội Dung File

Để đọc nội dung file bạn có thể sử dụng method .read() đối tượng file object trả về từ việc gọi hàm open() như sau:

file =open("codehub_vn.txt", "r")

if file.mode == 'r':
 data =file.read()

Bước 3: Hiển Thị Nội Dung

Bây giờ sau khi hoàn tất việc đọc nội dung file ra biến data thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác tiếp theo là hiển thị nội dung:

file =open("codehub_vn.txt", "r")

if file.mode == 'r':
 data =file.read()
 print data

Nếu sử dụng Python phiên bản 2 hoặc cũ hơn thì bạn có thể bỏ qua dấu ngoặc khi sử dụng print như sau:

...
print data

Ngoài ra, nếu như muốn đọc từng dòng thì bạn sẽ sử dụng method .readlines() của file object thay vì .read() và sau đó lặp trong giá trị trả về để lấy ra nội dung từng dòng trong tập tin được mở. Code khi sử dụng .readlines() sẽ như sau:

file =open("codehub_vn.txt", "r")

if file.mode == 'r':
 data =file.readlines()
 for line in data:
  print(line)

Việc đọc nội dung file theo từng dòng sẽ giúp bộ nhớ không bị tràn (overflow) trong trường hợp file có kích thước lớn.

Bước 4: Đóng Tập Tin

Cuối cùng sau khi hoàn tất việc đọc dẽ liệu thì chúng ta nên đóng file đang được mở, điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ máy tính đặc biệt trong trường hợp file có dữ liệu lớn và chúng ta sử dụng .read() thay vì .readlines():

file =open("codehub_vn.txt", "r")

if file.mode == 'r':
 data =file.read()
 print data

file.close()

Kết thúc bước 4 bạn có thể tạo một tập tin mới đặt tên là codehub_vn.txt trong với nội dung tuỳ ý và đồng thời sau đó tạo mới và chạy tập tin Python chứa đoạn code phía trên để kiểm tra lại. Nếu như gặp bất kỳ lỗi nào bạn có thể để lại comment phía dưới để tôi có thể hỗ trợ bạn.

Kết Luận

Tới đây bạn đã hoàn tất việc tìm hiểu cách đọc nội dung một file trong Python. Ở các bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Python để chỉnh sửa nội dung của file.

2 Bình Luận

Dieudangquynhat Thi Dieudangquynhat Thi

admin ơi nếu em muốn viết một chương trình mà khi xuất ra bên tệp file là số chứ không phải chuỗi thì phải làm cách nào admin?

check clone check clone

Chia sẻ 'message.txt'
{

"participants": [

{

 "name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0"

},

{

 "name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh"

}

],

"messages": [

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545458973226,

 "content": ":v",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545458970380,

 "content": "Xong khunv",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545458964521,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/48359932_742521289456350_5240118516417298432_n_742521272789685.jpg",

   "creation_timestamp": 1545458963

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404699291,

 "content": "\u00c4\u0090o\u00e1\u00ba\u00a1n chat video \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 k\u00e1\u00ba\u00bft th\u00c3\u00bac.",

 "call_duration": 89,

 "type": "Call"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404584509,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi m\u00e1\u00bb\u0099t nh\u00c3\u00a3n d\u00c3\u00a1n.",

 "sticker": {

  "uri": "messages/stickers_used/851575_126361970881933_2050936102_n_126361967548600.png"

 },

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404579154,

 "content": "T\u00c3\u00b4i \u00c4\u0091ang \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u008bnh h\u00e1\u00bb\u008fi vay l\u00c6\u00b0\u00c6\u00a1ng \u00c3\u00b4ng",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545404565170,

 "content": "C\u00c3\u00b3 ti\u00e1\u00bb\u0081n g\u00e1\u00bb\u00adi anh m\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u00a3n \u00c3\u00adt n\u00c3\u00a0o",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404548116,

 "content": "\u00e1\u00ba\u00a6ng hi",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545404536311,

 "content": "Ch\u00e1\u00bb\u008bu chs nh\u00e1\u00bb\u0081",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404503093,

 "content": "\u00c4\u0090ang \u00c4\u0091i h\u00c3\u00acnh ni",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404497471,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/48893735_2168895083328443_8090507913556131840_n_2168895026661782.jpg",

   "creation_timestamp": 1545404496

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545404493430,

 "content": "Vl",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545404480271,

 "content": "T v\u00c3\u00b4 nam r b\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c3\u00aay",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545404467003,

 "content": "T\u00e1\u00bb\u0091i mai t xu\u00e1\u00bb\u0091ng",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545382974165,

 "content": "Kaka",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545382016388,

 "content": "\u00c4\u0090\u00c3\u00bang lu\u00c3\u00b4n",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545382010210,

 "content": "\u00c4\u0090m \u00c4\u0091\u00c3\u00bang l\u00c3\u00a0 th\u00e1\u00bb\u009di bu\u00e1\u00bb\u0095i c\u00c3\u00b4ng ngh\u00e1\u00bb\u0087 4.0 c\u00c3\u00b3 kh\u00c3\u00a1c nh\u00e1\u00bb\u0081",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545381990092,

 "content": "Nay b\u00e1\u00bb\u0093 \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u0099i c\u00c3\u00b3 c\u00e1\u00ba\u00a3 d\u00e1\u00bb\u008bch v\u00e1\u00bb\u00a5 thu\u00c3\u00aa dt ch\u00c6\u00a1i fb \u00c3\u00a0",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545381961805,

 "content": "T nay ko l\u00c3\u00a0m",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545381958712,

 "content": "Uh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545381918708,

 "content": "Nay r\u00e1\u00ba\u00a3nh th\u00e1\u00ba\u00bf nt dk cho t c\u00c6\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545381902425,

 "content": "M\u00c3\u00a1y th\u00c3\u00aau",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545381893931,

 "content": "Nay \u00c4\u0091\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u00a3c d\u00c3\u00b9ng \u00c4\u0091t \u00c3\u00a0",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1545381880828,

 "content": "\u00c4\u0090ang c\u00c4\u0083ng tin",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1545381855071,

 "content": "\u00c4\u0090ang l\u00c3\u00a0m gi\u00e1\u00bb\u0081 \u00c3\u00a1 con zai",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1544270473806,

 "content": "C\u00c3\u00b3 l\u00c3\u00a2y dk k m\u00c3\u00a0y",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1544100275291,

 "content": "Chi \u00c3\u00a1 m",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1544022634115,

 "content": "\u00c3\u008a cu",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1544022629202,

 "content": "\u00c3\u008a cy",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1543466681382,

 "content": "Gui di, linh lam",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/28459373_720859998117401_1041014778_n_310303606237070.jpg",

   "creation_timestamp": 1543466679

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542965709095,

 "content": "Cu \u00c6\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542725907013,

 "content": "Ok",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542725901221,

 "content": "\u00c4\u0090c t b\u00c3\u00a1o",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542725890158,

 "content": "Ukm",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542725830661,

 "content": "Check ch\u00c6\u00b0a ra from m \u00e1\u00ba\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542725800341,

 "content": "Cu \u00c6\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542641634732,

 "content": "C\u00c3\u00b3 dk k m\u00c3\u00a0y",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640553674,

 "content": "C\u00c3\u00b3 t\u00c3\u00ad vc",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640534620,

 "content": "Nh\u00c6\u00b0ng l\u00e1\u00ba\u00a5y l\u00c3\u00a0m \u00c3\u00a9o g\u00c3\u00ac v\u00e1\u00ba\u00ady",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640513241,

 "content": "Gi\u00c3\u00bap c\u00c3\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640505200,

 "content": "Ukm",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640437766,

 "content": "\u00c4\u0090\u00e1\u00bb\u00a3i x\u00c3\u00adu",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640435217,

 "content": "Lol",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640417476,

 "content": "N\u00c4\u0083m 2k",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640315363,

 "content": "Bi\u00e1\u00ba\u00bft n\u00c4\u0083m th\u00c3\u00b4u",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640278252,

 "content": "Bi\u00e1\u00ba\u00bft ng\u00c3\u00a0y th\u00c3\u00a1ng n\u00c4\u0083m sinh ko",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640272203,

 "content": "Uh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640169931,

 "content": "C\u00c3\u00b3 j nt tai lun nh\u00c3\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640158812,

 "content": "Ukm",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640126181,

 "content": "Nh\u00c6\u00b0ng \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u0083 xem t\u00e1\u00ba\u00a1o c\u00c3\u00b3 ra form ko \u00c4\u0091az",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640037411,

 "content": "L\u00c3\u00a0m lu\u00c3\u00b4n dk k",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542640017312,

 "content": "Uh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542640005742,

 "content": "Mi\u00e1\u00bb\u0081n b\u00e1\u00ba\u00afc m\u00c3\u00acnh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639981667,

 "content": "Mi\u00e1\u00bb\u0081n g\u00c3\u00ac",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639950584,

 "content": "L\u00e1\u00ba\u00a5y dk k",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639919198,

 "content": ":v",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639916555,

 "content": "Vi\u00e1\u00bb\u0087t theo h\u00c3\u00a3y n\u00c3\u00b3i theo c\u00c3\u00a1ch c\u00e1\u00bb\u00a7a b\u00e1\u00ba\u00a1n v\u00c3\u00a0 tr\u00e1\u00bb\u00ab ti\u00e1\u00bb\u0081n theo c\u00c3\u00a1ch c\u00e1\u00bb\u00a7a ch\u00c3\u00bang t\u00c3\u00b4i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639904501,

 "content": "0336759492",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639887871,

 "content": "Vi\u00e1\u00bb\u0087t theo",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639873034,

 "content": "Mi\u00e1\u00bb\u0081n n\u00c3\u00a0o",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639869918,

 "content": "M\u00e1\u00ba\u00a1nh g\u00c3\u00ac",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639866113,

 "content": "Uhm",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639861430,

 "content": "Sdt \u00c3\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639839588,

 "content": "Sim+mi\u00e1\u00bb\u0081n",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639821785,

 "content": "L\u00e1\u00ba\u00a5y h\u00e1\u00bb\u0099 c\u00c3\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639808104,

 "content": "G\u00c3\u00a0 \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/46520249_2285543454812031_9095198586265665536_n_2285543411478702.jpg",

   "creation_timestamp": 1542639806

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639804622,

 "content": "G\u00c3\u00a0 \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/46523506_327015541461722_554745509323997184_n_327015491461727.jpg",

   "creation_timestamp": 1542639802

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639737031,

 "content": "Tao k nghe dk",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639722728,

 "content": "G\u00c3\u00a0 \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 b\u00e1\u00bb\u008f l\u00e1\u00bb\u00a1 l\u00e1\u00ba\u00a7n chat video v\u00e1\u00bb\u009bi b\u00e1\u00ba\u00a1n.",

 "call_duration": 0,

 "type": "Call",

 "missed": true

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639708518,

 "content": "G\u00e1\u00bb\u00adi l\u00e1\u00ba\u00a1i t xem m\u00c3\u00a0",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639493629,

 "content": "L\u00e1\u00ba\u00a5y d\u00c3\u00b9m a c\u00c3\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639484368,

 "content": "H\u00c3\u00b4m trk nh\u00e1\u00bb\u009d l\u00e1\u00ba\u00a5y c\u00c3\u00a1i n\u00c3\u00adch \u00c3\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639429536,

 "content": "Sao th\u00e1\u00ba\u00bf",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1542639427163,

 "content": "Nghe b\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c6\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1542639416367,

 "content": "Cu \u00c6\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541307363187,

 "content": "K",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541307356712,

 "content": "Uk",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541307343564,

 "content": "Chi \u00c3\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541307342186,

 "content": "T \u00c4\u0091ang \u00e1\u00bb\u009f nh\u00c3\u00a0 c\u00c3\u00b3 vi\u00e1\u00bb\u0087c",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541306934781,

 "content": "\u00c4\u0090ang lm hay nghi",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541306904037,

 "content": "Chi \u00c3\u00a1 ci",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541306880286,

 "content": "H\u00c3\u00ba",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541078185528,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi m\u00e1\u00bb\u0099t nh\u00c3\u00a3n d\u00c3\u00a1n.",

 "sticker": {

  "uri": "messages/stickers_used/851575_126361970881933_2050936102_n_126361967548600.png"

 },

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541077346913,

 "content": "Dang ng\u00e1\u00bb\u0093i dung tr\u00e1\u00bb\u0099m",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541077325714,

 "content": "L\u00e1\u00ba\u00a1i tr\u00e1\u00bb\u0091n \u00c4\u0091i ch\u00c6\u00a1i \u00c4\u0091t \u00c4\u0091\u00e1\u00ba\u00a5y \u00c3\u00a0",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541077302906,

 "content": "K",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541077247240,

 "content": "Nay cod \u00c4\u0091\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u00a3c ngh\u00e1\u00bb\u0089 ko",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541077022819,

 "content": "K",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541075116547,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi m\u00e1\u00bb\u0099t nh\u00c3\u00a3n d\u00c3\u00a1n.",

 "sticker": {

  "uri": "messages/stickers_used/851575_126361970881933_2050936102_n_126361967548600.png"

 },

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541075115219,

 "content": "Nay ko g\u00c3\u00a1c \u00c3\u00a0",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541074263979,

 "content": "Ukm",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541074236249,

 "content": "L\u00e1\u00bb\u0085 ngh\u00e1\u00bb\u0089 b\u00c3\u00aan t\u00c3\u00b4i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541074178304,

 "content": "May l\u00e1\u00bb\u0085 gj m\u00c3\u00a0y",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541074108917,

 "content": "Nay l\u00e1\u00bb\u0085 ngh\u00e1\u00bb\u0089",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1541074104582,

 "content": "T \u00c4\u0091ang \u00e1\u00bb\u009f nh\u00c3\u00a0 m \u00c6\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1541074093521,

 "content": "Nghi lm ch\u00c6\u00b0a cu",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887988854,

 "content": "V\u00e1\u00ba\u00ady nha v\u00e1\u00bb\u0081 \u00c4\u0091\u00c3\u00a2y",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887963496,

 "content": "Ok",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887952486,

 "content": "\u00c4\u0090\u00e1\u00ba\u00a1i \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u0099i 11.khu B tr\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u009dng qu\u00c3\u00a2n s\u00e1\u00bb\u00b1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887928916,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi m\u00e1\u00bb\u0099t nh\u00c3\u00a3n d\u00c3\u00a1n.",

 "sticker": {

  "uri": "messages/stickers_used/851575_126361970881933_2050936102_n_126361967548600.png"

 },

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887924350,

 "content": "V\u00e1\u00bb\u0081 \u00c4\u0091i ko tr\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u009fng tr\u00e1\u00ba\u00a1i \u00c4\u0091\u00e1\u00ba\u00a5m cho \u00c4\u0091\u00c3\u00a1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887918648,

 "content": "Oy h\u00e1\u00bb\u008fi th\u00c4\u0083m v\u00c3\u00a0o \u00c4\u0091\u00e1\u00ba\u00a1i \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u0099i 11",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887914392,

 "content": "Ok nh\u00c3\u00a9.!",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887887116,

 "content": "H\u00e1\u00bb\u008fi th\u00c4\u0083m v\u00c3\u00a0o khu B tr\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u009dng qu\u00c3\u00a2n s\u00e1\u00bb\u00b1",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887882655,

 "content": "Ok. Tu\u00e1\u00ba\u00a7n sau thi xong t xu\u00e1\u00bb\u0091ng.",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887860408,

 "content": "C\u00e1\u00bb\u00a9 ra ng\u00c3\u00a3 ba ch\u00e1\u00bb\u00a3 chi\u00e1\u00bb\u0081u ninh b\u00c3\u00acnh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887829584,

 "content": "Ch\u00e1\u00bb\u0091n d\u00c3\u00b9ng \u00c4\u0091t",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887818590,

 "content": "Ok",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887815790,

 "content": "Tr\u00e1\u00bb\u0091n \u00c4\u0091i m\u00c3\u00b4",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887813083,

 "content": "Tao g\u00e1\u00bb\u00adi \u00c4\u0091\u00e1\u00bb\u008ba ch\u00e1\u00bb\u0089 cho tu\u00e1\u00ba\u00a7n sau v\u00c3\u00a0o cha",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887801429,

 "content": "M\u00e1\u00ba\u00a7n chi m\u00e1\u00ba\u00a7n \u00c4\u0091i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1538887795427,

 "content": "A v\u00e1\u00bb\u0081 \u00c4\u0091\u00c3\u00a2y \u00c4\u0091ang ch\u00e1\u00bb\u0091n \u00c4\u0091i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1538887779425,

 "content": "\u00c4\u0090o\u00e1\u00ba\u00a1n chat video \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 k\u00e1\u00ba\u00bft th\u00c3\u00bac.",

 "call_duration": 225,

 "type": "Call"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502154436260,

 "content": "V\u00c3\u00a0o \u00c4\u0091\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u00a3c ch\u00c6\u00b0a?",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502136627834,

 "content": ":V",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502136626161,

 "content": "fake cmnd l\u00c3\u00a0 ph\u00e1\u00ba\u00a3i \u00c4\u0091\u00e1\u00ba\u00b9p trai th\u00c3\u00ac acc m\u00e1\u00bb\u009bi v\u00e1\u00bb\u0081",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502136621377,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/20707112_1893455584308732_755061254_o_1893455584308732.jpg",

   "creation_timestamp": 1502136619

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502121622976,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/20706585_1893362257651398_128850166_n_1893362257651398.jpg",

   "creation_timestamp": 1502121622

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1502120394530,

 "content": "B\u00e1\u00ba\u00a1n \u00c4\u0091\u00c3\u00a3 g\u00e1\u00bb\u00adi 1 \u00e1\u00ba\u00a3nh.",

 "photos": [

  {

   "uri": "messages/inbox/TinhGa_lovvGQPa3w/photos/20684483_1893353760985581_2006806339_o_1893353760985581.jpg",

   "creation_timestamp": 1502120392

  }

 ],

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500563211845,

 "content": "Qu\u00c3\u00a1n ch\u00e1\u00bb\u008b \u00c3\u00a1nh",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500563206656,

 "content": "Lm em t\u00e1\u00ba\u00a1ng c\u00c3\u00b2n chi",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1500563199131,

 "content": "mi \u00c4\u0091ang \u00e1\u00bb\u009f \u00c4\u0091o\u00e1\u00ba\u00a1n m\u00c3\u00b4",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1500563187903,

 "content": "\u00c4\u0090\u00e1\u00bb\u008bnh m\u00e1\u00bb\u0087nh h\u00c3\u00a0nh x\u00c3\u00a1c ng\u00c6\u00b0\u00e1\u00bb\u009di",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500562996898,

 "content": "Nhanh m\u00c3\u00a0y",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1500562950903,

 "content": "\u00c4\u0090\u00e1\u00bb\u00a3i t\u00c3\u00ad",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500562851197,

 "content": "C\u00c3\u00b3 \u00c3\u00b4 \u00c4\u0091\u00c3\u00b3",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500562839437,

 "content": "T\u00e1\u00ba\u00a1nh oy chi",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1500562825656,

 "content": "Tr\u00e1\u00bb\u009di mua c\u00c3\u00b3 \u00c3\u00a1o m\u00c6\u00b0a \u00c4\u0091\u00c3\u00a9o \u00c4\u0091\u00c3\u00a2u",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

 "timestamp_ms": 1500562742499,

 "content": "Ch\u00e1\u00ba\u00a1y ra \u00c4\u0091\u00c3\u00b3n tao v\u00e1\u00bb\u0081 c\u00c3\u00a1i",

 "type": "Generic"

},

{

 "sender_name": "Nguy\u00e1\u00bb\u0085n Th\u00e1\u00bb\u00a9c Qu\u00e1\u00bb\u00b3nh",

 "timestamp_ms": 1499699562473,

 "content": "H\u00c3\u00a3y g\u00e1\u00bb\u00adi l\u00e1\u00bb\u009di ch\u00c3\u00a0o \u00c4\u0091\u00e1\u00ba\u00bfn G\u00c3\u00a0 n\u00c3\u00a0o.",

 "type": "Generic"

}

],

"title": "T\u00c3\u00acnh G\u00c3\u00a0",

"is_still_participant": true,

"thread_type": "Regular",

"thread_path": "inbox/TinhGa_lovvGQPa3w"

}

Được xuất bản bởi Google Drive–Báo cáo Lạm dụng –Cập nhật tự động 5 phút một lần

Content must not be empty

Related Blog