Code Download Một Trang Web trong PHP

Để tải một trang web (bao gồm download một file từ URL) trong PHP chúng ta có một số cách khác nhau tuy nhiên cách đơn giản và thuận tiện nhất đó là sử dụng đồng thời 2 hàm fopen()file_put_contents().

Code Download Một Trang Web trong PHP

Lưu ý: Để sử dụng hàm fopen() thì bạn cần cho phép PHP có quyền tải nội dung từ một URL bằng cách thiết lập allow_fopen_url On. Một số web server theo dạng share hosting tắt chức năng này do đó bạn có thể gặp phải lỗi khi sử dụng hàm fopen().

Ở trong đoạn code ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ tải về 1 tập tin từ địa chỉ http://example.net/test_file.zip rồi sau đó lưu trên máy với tên download.zip:

<?php
file_put_contents("download.zip", fopen("http://example.net/test_file.zip", "r"));
?>

Chúng ta cũng có thể quy định một đường dẫn tuyệt đối cho tập tin download.zip:

<?php
file_put_contents("/tmp/download.zip", fopen("http://example.net/test_file.zip", "r"));
?>

Khi sử dụng cách trên với PHP phiên bản 5.1.0 trở lên thì dữ liệu sẽ được đọc theo từng phần trong hàm fopen() và đồng thời dữ liệu tải về này cũng sẽ được lưu trên máy theo từng phần với hàm file_put_contents(), Điều này sẽ đảm bảo hệ thống không bị lỗi tràn bộ nhớ khi tập tin tải về có kích thước lớn.

Một cách khác đó là sử dụng file_put_contents() kết hợp với file_get_contents() như sau:

<?php
file_put_contents("download.zip", file_get_contents("http://example.net/test_file.zip"));
?>

Tuy nhiên với cách trên khi tập tin tải về có kích thước lớn thì hệ thống có nhiều khả năng sẽ bị tràn bộ nhớ vì hàm file_get_contents() sẽ lưu trừ tạm thời toàn bộ dữ liệu được tải về vào bộ nhớ RAM.

1 Bình Luận

Sang Tấn Sang Tấn

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<meta property="og:url" content="https://www.konami.com/wepes/mobile/c/information/efootball2022/en">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="PES mobile 2021 Official Website | eFootball PES 2021">
<meta property="og:description" content='Experience the award winning gameplay and match excitement from console on mobile!'>
<meta property="og:site_name"
content="PES 2021 PRO EVOLUTION SOCCER Official Website|KONAMI">
<meta property="og:image"
content="https://www.konami.com/wepes/mobile/img/efootball2022/efootball2022_main_pc.jpg"/>
<title>
PES mobile 2021 Official Website | eFootball PES 2021
</title>
<link rel="stylesheet" href="/wepes/mobile/s/src/jquery.mCustomScrollbar.css">
<link rel="stylesheet" href="/wepes/mobile/s/css/style-update_efootball2022.css?v2">
<link rel="apple-touch-icon" href="/wepes/mobile/s/img/apple-touch-icon.png">
<link rel="shortcut icon" href="/wepes/mobile/s/img/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon"/>
<link rel="icon" href="/wepes/mobile/s/img/favicon.ico" type="image/x-icon">
<script>
(function (d) {
var config = {
kitId: 'xps0dod',
scriptTimeout: 3000,
async: true,
},
h = d.documentElement, t = setTimeout(function () {
h.className = h.className.replace(/\bwf-loading\b/g, '') + ' wf-inactive';
}, config.scriptTimeout), tk = d.createElement('script'), f = false,
s = d.getElementsByTagName('script')[0], a;
h.className += ' wf-loading';
tk.src = 'https://use.typekit.net/' + config.kitId + '.js';
tk.async = true;
tk.onload = tk.onreadystatechange = function () {
a = this.readyState;
if (f || a && a != 'complete' && a != 'loaded') return;
f = true;
clearTimeout(t);
try {
Typekit.load(config);
} catch (e) {
}
};
s.parentNode.insertBefore(tk, s);
})(document);
</script>
<script src="/wepes/mobile/s/js/jquery-3.1.1.min.js"></script>

<!-- Google Tag Manager --><script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PCP56SG');</script> <!-- End Google Tag Manager --><script src="/games/s/common/js/analytics.js"></script></head>
<body>
<header class="page_header" id="top">
<div class="content">
<a class="konami-logo" href="/games/"><img src="/ci/logo/konami_logo_normal.png" alt="KONAMI"></a>
<div class="language-list">
<select id="select-language"><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/en/"selected>English</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/en-us/">English US</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/fr/">Français</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/de/">Deutsch</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/it/">Italiano</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/es/">Español</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/pt-br/">Português do Brasil</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/ru/">Русский язык</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/tr/">Türkçe</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/id/">Indonesian</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/ja/">日本語</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/ko/">한국어</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/zh-tw/">繁體中文</option><option value="/wepes/mobile/c/information/efootball2022/zh-cn/">简体中文</option></select>
</div>
</div>
</header>

<div class="announce-link">
<a href="./announce"><p>Postponement of the Update to "eFootball™ 2022 (iOS/Android)"</p></a>
</div>

<div class="kv">
</div>
<div class="topcs_title">
<h2>eFootball PES 2021 will be updated to eFootball™ 2022!</h2>
<p class="main_text">
eFootball™ 2022 will be available as an update to eFootball PES 2021 for mobile and will usher in a new generation of football gaming, with enhancements to everything from the game engine to the way you experience the game. (Updated 05/11/2021) </p>
</div>

<div class="wrapper">
<div class="update2022">
<article class="information">
<div class="pagetop" id="pagetop"><a href="#top" class="scroll-to" id="move-page-top"></a></div>

          <section class="topics_area">
      <div class="topics_intro">
        <div class="info_page_link">
          <ul>
            <li><a href="#update" class="scroll-to">Update Overview</a></li>
            <li><a href="#changes_system"
                class="scroll-to">System Requirement Changes</a>
            </li>
            <li><a href="./asset_carryover"
                class="scroll-to">Asset Carryover and Gameplay Changes</a>
            </li>
            <li><a href="#faq" class="scroll-to">FAQ</a></li>
            <li class="no-link">                Search for Players (Coming Soon)</li>
          </ul>
        </div>
                          </div>
      <div class="latest">
        <h2>Update History</h2>
        <ul class="mCustomScrollbar">
          <li>
            <a href="./announce" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">05.11.2021</span>
                <p class="title">Added an announcement regarding the update schedule.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#faq" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">05.11.2021</span>
                <p class="title">Updated the FAQ section.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
                      <li>
            <a href="#faq" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">04.10.2021</span>
                <p class="title">Added new information to FAQ section.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#update_player_development" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">04.10.2021</span>
                <p class="title">Updated the &quot;Player Development&quot; section.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
                      <li>
            <div class="meta">
              <span class="date">04.10.2021</span>
              <p class="title">New languages added.</p>
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#update_matchtypes" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">16.09.2021</span>
                <p class="title">Updated the &quot;Match Types&quot; section.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="./asset_carryover#update_otherdata" class="scroll-to">
              <div class="meta">
                <span class="date">16.09.2021</span>
                <p class="title">Updated the &quot;Other Assets&quot; section under &quot;In-Game Asset and Other Data Carryover&quot;.</p>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="./asset_carryover#player" class="scroll-to">
            <div class="meta">
              <span class="date">09.09.2021</span>
              <p class="title">Updated the &quot;Players&quot; section under &quot;In-Game Asset and Other Data Carryover&quot;.</p>
            </div>
            </a>
          </li>
          <li>
                          <div class="meta">
              <span class="date">02.09.2021</span>
              <p class="title">Official Site Launched.</p>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class=" details" id="details">
        <div class="topics_main">
          <h2>Introducing eFootball™</h2>
          <div class="topics_overview">
            <p>It all began with the implacable determination to create a revolutionary football platform.                <br>
              Our ambition was to recreate the perfect football experience, from the grass on the pitch, to the players&#039; movement, all the way to the crowds in the stadium.

To this end, we decided to create a new football engine, with a revamped animation system and improved game commands. <br>
We went back to the drawing board for the entire gameplay experience, adding new levels of excitement everywhere, including how player signings and development work. <br>
Get ready for a revolutionary football gaming experience with eFootball™! </p>
<div class="official_website_link"><a
href="/efootball/en">See official website for more details</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="topics_other" id="update">
<h2>Update Overview</h2>
<dl>
<dt> How to Update from eFootball PES 2021 to eFootball™ 2022</dt>
<dd>We want to make sure our fans who have enjoyed eFootball PES 2021 for mobile over the last years will continue enjoying the perfect football experience with eFootball™ 2022. With that in mind, we will be releasing it as an app update rather than a new installation, as with previous years. </dd>
<dt id="update_schedule"> Update Schedule</dt>
<dd>
<span class="add_data">
The update is currently planned for spring 2022. (Updated 05/11/2021)<br>
</span>
Keep an eye on this website for more information. </dd>

          <dt id="carryover"> Asset Carryover</dt>
          <dd>
            <p>You will be able to begin your eFootball™ 2022 experience by carrying over a portion of your in-game assets from eFootball PES 2021.                <br>
              However, note that some assets cannot be carried over, since the game will undergo significant changes.                <br>
              Click here for more details regarding carryover.</p>
            <div class="carryover-link"><a
                  href="./asset_carryover"> In-Game Asset and Other Data Carryover</a>
            </div>
          </dd>

          <dt id="changes_system"> Changes to System Requirements</dt>
          <dd>With this update to the game, the minimum system requirements have changed, and as a result some devices will no longer be supported.              For devices which are no longer supported, play will not be possible after updating to eFootball™ 2022. Additionally, performance will vary among supported devices. Some users may need to upgrade their devices in order to continue playing.<br>              If you choose to take this opportunity to upgrade your device, please be sure to link your data in eFootball PES 2021. This will ensure you will be able to carry your assets over to eFootball™ 2022.<br>
                                        The system requirements for eFootball™ 2022 will be announced on this website at a later date.
                        </dd>

          <dt> Main Changes for eFootball™ 2022</dt>
          <dd>These changes reflect our pursuit of improved competitiveness as we aim to become one of the world’s greatest eSports platforms.</dd>
          <dd>
            <dl class="changes_point">
              <dt>One Shared, Competitive World for Console and Mobile</dt>
              <dd>eFootball™ 2022 launches with a new football engine designed to focus on one-on-one battles for control of the ball.                  Since we are using the same engine for both console and mobile, you can take to the pitch using your favourite device.                   What’s more, future updates will add controller support for mobile, meaning mobile users can go head-to-head with console users in online matches.                                    Whatever device you choose, you can take on eFootball™ fans from around the world.                  <ul>
                  <li>*Available functions may vary by device.</li>
                  <li>*Account carryover is limited to iOS and Android device users only. Transfer from mobile to console and vice versa are not possible.                    </li>
                </ul>
                <ul class="img_box">
                  <li><img src="/wepes/mobile/s/img/efootball2022/cross-platformmatches.jpg"
                       alt=""></li>
                  <li><img src="/wepes/mobile/s/img/efootball2022/mobilecontrollersupport.jpg"
                       alt=""></li>
                </ul>
              </dd>
            </dl>
            <dl class="changes_point">
              <dt>Player Contracts</dt>
              <dd>Players in eFootball™ 2022 will have a set duration for their contracts. This duration continues until midnight (UTC), 365 days after the player was signed.                  Players whose contracts have expired will not be removed. However, you will not be able to develop them any further, and they will not be able to participate in certain types of matches.                  Players with contracts which have expired can gain an extension using a “Contract Renewal (60 Days)&quot; item. This will extend the duration of the contract until midnight (UTC), 60 days after using the item.                </dd>
            </dl>
            <dl class="changes_point">
              <dt id="update_matchtypes">Match Types</dt>
              <dd>The four match types are Tour Event, Challenge Event, Online Quick Match and Online Match Lobby.                   <br>
                Players whose contract has not expired can be used in any of these match types. (However, some matches may limit participation to players that meet certain conditions.)                  <br>
                If a player’s contract has expired, he can still be used in Online Quick Match and Online Match Lobby.                </dd>
              <dd>
                <span>(Updated 16/09/2021)</span>
                <p>*Match types will be added individually when they are ready.</p>
              </dd>
            </dl>
            <dl class="changes_point">
              <dt>Player Types</dt>
              <dd>
                There will be four player types altogether: Standard, Trending, Featured and Legendary.                  <br>
                The way you sign players will vary by type. For example, GP can only be used to sign Standard players, but eFootball™ 2022 will allow you to choose specific players to sign to your team. Naturally, the amount of GP needed will vary by player.                </dd>
            </dl>
            <dl class="changes_point">
              <dt id="update_player_development">Player Development</dt>
              <dd>
                Trending players have their stats based on a high level performance they had during a given time period. This means they are ready to be used at their peak performance from the moment you sign them. The caveat, however, is that they can&#039;t be trained further, which means you won&#039;t be able to customise them.                  <br>
                Standard, Featured and Legendary players can be customised according to your personal tastes and needs. These players start out with modest stats compared to Trending players, but they have room to grow through stats boosts and added skills. If you take the time to train these players well, they may end up contributing more to your wins than even your strongest Trending player!                  <br>
              </dd>
              <dd>
                <span>(Updated 04/10/2021)</span>
                <p>*Ways to customise players will be added over time.</p>
              </dd>
            </dl>
          </dd>
          <dd class="official_website_link">
            <p>Check here for further details on eFootball™ 2022, including Player Types.</p>
            <div class="carryover-link"><a
                  href="/efootball/en/page/gameoverview">eFootball™ World</a>
            </div>
          </dd>
        </dl>
      </div>

      <div class="faq" id="faq">
        <section class="topics_faq">
          <h2>FAQ</h2>
          <dl>
            <dt>
              Question: When will the players that are included in eFootball PES 2021 but not in eFootball™ 2022 at launch be announced?
                              (Updated 05/11/2021)              </dt>
            <dd class="add_data">
              Answer: An announcement will be made on this website, so keep an eye out for updates.                Note that any player that falls under this category will no longer be obtainable in eFootball PES 2021 from the date of the announcement.              </dd>
            <dt>
              Question: How can I check whether eFootball™ 2022 will run on my current device?
                            </dt>
            <dd>Answer: You will need to confirm the performance on your device after updating. As the application may not launch on some devices, be sure to link your data in eFootball PES 2021 in advance. This will allow you to use the Data Transfer functionality and continue playing on other devices.
                              <br>
              *You can check your current data link status in the app by going to [Extras] &gt; [Support] &gt; [Link Data].                                              </dd>
            <dt>
              Question: Will unclaimed Inbox items still be claimable once the update goes live?              </dt>
            <dd>Answer: No, they will not. Please claim all Inbox items before updating the app.</dd>

            <dt>
              Question: I have a lot of items in my Inbox that I cannot claim due to already having the maximum amount of that item. Is there a way for me to carry them over?                </dt>
            <dd>
              Answer: Unfortunately, no. Any unclaimed items in your Inbox will not be carried over to eFootball™ 2022, so make sure to claim as many items as possible before the update. Note that you may need to consume some of the items you are currently holding in order to claim more of that item from the Inbox.</dd>

            <dt>
              Question: What happens if I bid on an Auction but don’t check the result before the update goes live?</dt>
            <dd>
              Answer: Regardless of the outcome of the auction, the GP that you bid will be spent. Any Scouts not claimed from your Inbox will not carry over, so be sure to claim them before updating.</dd>
            <dt>
              Question: Will I be able to play with friends using other platforms?</dt>
            <dd>
              Answer: When eFootball™ 2022 launches, users on iOS and Android devices will be able to play matches against one another. Cross-play between mobile devices and consoles will be added in a future update.</dd>

            <dt>
              Question: Will eFootball™ 2022 have the functionality to trade 3 copies of the same player card for another player card of the same rarity?                </dt>
            <dd>
              Answer: No.</dd>

            <dt>
              Question: Can I carry over my data from eFootball PES 2021 for mobile to the console version of eFootball™ 2022?                </dt>
            <dd>
              Answer: No. Your data from eFootball PES 2021 for mobile can only be carried over to the mobile version of eFootball™ 2022.</dd>

          </dl>
        </section>
      </div>
    </section>
        </article>
</div>

</div>

<section class="bottom_area">
<div class="page_link">
<ul>
<li>
<a href="/wepes/mobile/en/">HOME</a>
</li>
</ul>
</div>

<div class="account">
<p>eFootball™ Official Account</p>
<ul>
        <li class="facebook"><a href="https://www.facebook.com/playeFootball" target="_blank">Facebook</a></li>
    <li class="twitter"><a href="https://twitter.com/play_efootball" target="_blank">Twitter</a></li>
    </ul>

</div>
<div class="copy">
<ul>
<li>Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
</li>
<li>Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.</li>
<li>Unreal® Engine, Copyright 1998 - 2019, Epic Games, Inc. All rights reserved.</li>
</ul>
<ul class="platform-copyright">
<li>"
<svg class="icon-ps" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 84.5 65.2">
<g>
<path d="M32.5,0.1V61l13.8,4.4V14.3c0-2.4,1.1-4,2.8-3.4c2.2,0.6,2.7,2.8,2.7,5.2v20.4c8.6,4.1,15.3,0,15.3-10.9
c0-11.2-4-16.2-15.6-20.2C46.9,3.8,38.4,1.2,32.5,0.1z"/>
<path d="M48.9,56.4L71,48.5c2.5-0.9,2.9-2.2,0.9-2.8c-2-0.7-5.7-0.5-8.2,0.4l-14.8,5.2v-8.3l0.8-0.3c0,0,4.3-1.5,10.3-2.2
c6-0.7,13.3,0.1,19.1,2.3c6.5,2.1,7.2,5.1,5.6,7.2C83,52.1,79,53.6,79,53.6L48.9,64.4V56.4z"/>
<path d="M7.2,55.6c-6.7-1.9-7.8-5.8-4.7-8c2.8-2.1,7.6-3.6,7.6-3.6l19.7-7v8L15.6,50c-2.5,0.9-2.9,2.2-0.9,2.8
c2,0.7,5.7,0.5,8.3-0.4l6.8-2.5v7.2c-0.4,0.1-0.9,0.2-1.4,0.2C21.7,58.4,14.4,58,7.2,55.6"/>
<path d="M77.6,62c0-0.7,0.3-1.4,0.8-1.9c0.5-0.5,1.2-0.8,1.9-0.8c0.7,0,1.4,0.3,1.9,0.8c0.5,0.5,0.8,1.2,0.8,1.9
c0,1.5-1.2,2.7-2.7,2.7c-0.7,0-1.4-0.3-1.9-0.8C77.9,63.4,77.6,62.7,77.6,62z M80.3,65.2c0.9,0,1.7-0.3,2.3-0.9
c0.6-0.6,0.9-1.4,0.9-2.3c0-0.9-0.3-1.7-0.9-2.3c-0.6-0.6-1.4-1-2.3-1c-1.8,0-3.2,1.5-3.2,3.2c0,0.9,0.3,1.7,0.9,2.3
C78.6,64.9,79.4,65.2,80.3,65.2"/>
<path d="M81.2,61.2c0,0.2-0.1,0.3-0.2,0.4c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5,0.1h-1v-1h1.1c0.1,0,0.3,0,0.3,0.1C81.1,60.8,81.2,61,81.2,61.2
z M81.9,63.5c0,0-0.1-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.3l0-0.5c0-0.2,0-0.4-0.1-0.5c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2
c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.1-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5c0-0.4-0.2-0.7-0.5-0.9c-0.2-0.1-0.4-0.1-0.7-0.1H79h-0.1v0.1v3.4v0.1H79h0.5
h0.1v-0.1v-1.4h1c0.2,0,0.3,0,0.4,0.1c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4l0,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.3c0,0.1,0,0.1,0,0.1l0,0h0h0.6h0.1v-0.1
L81.9,63.5L81.9,63.5L81.9,63.5"/>
</g>
</svg>
","PlayStation" and "
<svg class="logo-ps5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 283.14 56.69">
<g>
<path class="st0" d="M273.47,51.04h-1.9v-0.64h4.52v0.64h-1.85v5.65h-0.77V51.04z"/>
<path class="st0" d="M280.04,56h0.02l1.77-5.6h1.31v6.3h-0.74v-5.72h-0.02l-1.87,5.72h-0.96l-1.81-5.72h-0.02v5.72H277v-6.3h1.3
L280.04,56z"/>
</g>
<g>
<path class="st0" d="M115.11,56.69c8.42,0,15.24-6.82,15.24-15.24V15.24c0-5.07,4.11-9.18,9.18-9.18h29.57
c0.22,0,0.4-0.18,0.4-0.4V0.4c0-0.22-0.18-0.4-0.4-0.4h-35.62c-8.42,0-15.24,6.82-15.24,15.24v26.22c0,5.07-4.11,9.19-9.19,9.19
H79.9c-0.22,0-0.4,0.18-0.4,0.4v5.24c0,0.22,0.18,0.4,0.4,0.4H115.11z"/>
<path class="st0" d="M181.75,21.3l0-20.89c0-0.22,0.18-0.4,0.4-0.4l80.51,0c0.22,0,0.4,0.18,0.4,0.4v5.24
c0,0.22-0.18,0.4-0.4,0.4h-68.4c-0.22,0-0.4,0.18-0.4,0.4v13.61c0,2.41,1.95,4.36,4.36,4.36l50.93,0
c8.91,0,16.13,7.22,16.13,16.13s-7.22,16.13-16.13,16.13h-66.99c-0.22,0-0.4-0.18-0.4-0.4v-5.25c0-0.22,0.18-0.4,0.4-0.4h60.93
c5.56,0,10.06-4.49,10.08-10.04c0.02-5.56-4.59-10.12-10.16-10.12h-52.07C185.86,30.48,181.75,26.37,181.75,21.3z"/>
<path class="st0" d="M62.17,24.42c5.07,0,9.18-4.11,9.18-9.18c0-5.07-4.11-9.18-9.18-9.18H0.4C0.18,6.05,0,5.87,0,5.65V0.4
C0,0.18,0.18,0,0.4,0l67.82,0c8.42,0,15.24,6.82,15.24,15.24c0,8.42-6.82,15.24-15.24,15.24H21.3c-5.07,0-9.18,4.11-9.18,9.18
v16.62c0,0.22-0.18,0.4-0.4,0.4H0.4c-0.22,0-0.4-0.18-0.4-0.4c0-4.53,0-16.63,0-16.63c0-8.42,6.82-15.24,15.24-15.24H62.17z"/>
</g>
</svg>
","
<svg class="logo-ps4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 197.9 40.3">
<g>
<path d="M125.5,0L99.2,0c-7.6,0-11.4,4.7-11.4,10.8v18.6c0,3.8-1.8,6.5-5.6,6.5H57.6c-0.2,0-0.3,0.1-0.3,0.3v3.7
c0,0.2,0.1,0.3,0.3,0.3h27.6c7.6,0,11.4-4.7,11.4-10.8V10.8c0-3.8,1.8-6.5,5.6-6.5h23.4c0.2,0,0.3-0.1,0.3-0.3V0.3
C125.8,0.1,125.7,0,125.5,0"/>
<path d="M47.8,0L0.3,0C0.1,0,0,0.1,0,0.3V4c0,0.2,0.1,0.3,0.3,0.3H45c3.8,0,5.6,2.7,5.6,6.5c0,3.8-1.8,6.5-5.6,6.5H9.6
C4.1,17.3,0,21.9,0,28.1l0,11.9c0,0.2,0.1,0.3,0.3,0.3h8.1c0.2,0,0.3-0.1,0.3-0.3V28.1c0-3.8,2.2-6.4,5.3-6.4h33.9
c7.6,0,11.4-4.7,11.4-10.8S55.5,0,47.8,0"/>
<path d="M187.9,31.6l-8.4,0h0.3c-0.2,0-0.3-0.1-0.3-0.3V4.3c0-4.2-2.9-5.5-6.9-3L124.2,31c-1.9,1.2-2.5,2.5-2.1,3.5
c0.4,0.8,1.4,1.4,3.5,1.4l45,0c0.1,0,0.2,0.1,0.3,0.2v3.8c0,0.2,0.1,0.3,0.3,0.3h8.1c0.2,0,0.3-0.1,0.3-0.3v-3.7
c0-0.2,0.1-0.3,0.3-0.3h8.1c0.2,0,0.3-0.1,0.3-0.3v-3.7C188.2,31.8,188.1,31.6,187.9,31.6 M170.9,31.3c0,0.2-0.1,0.3-0.3,0.3
h-37.7c-0.3,0-0.5-0.1-0.5-0.2c0-0.2,0.1-0.3,0.3-0.5l37.6-23.1c0.3-0.2,0.7-0.1,0.7,0.4V31.3z"/>
</g>
<g>
<path d="M192,37.1c0-0.7,0.3-1.4,0.8-1.9c0.5-0.5,1.2-0.8,1.9-0.8c0.7,0,1.4,0.3,1.9,0.8c0.5,0.5,0.8,1.2,0.8,1.9
c0,1.5-1.2,2.7-2.7,2.7c-0.7,0-1.4-0.3-1.9-0.8C192.3,38.4,192,37.8,192,37.1z M194.7,40.3c0.9,0,1.7-0.3,2.3-0.9
c0.6-0.6,0.9-1.4,0.9-2.3c0-0.9-0.3-1.7-0.9-2.3c-0.6-0.6-1.4-1-2.3-1c-1.8,0-3.2,1.5-3.2,3.2c0,0.9,0.3,1.7,0.9,2.3
C193,39.9,193.8,40.3,194.7,40.3"/>
<path d="M195.6,36.2c0,0.2-0.1,0.3-0.2,0.4c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5,0.1h-1v-1h1.1c0.1,0,0.3,0,0.3,0.1
C195.5,35.9,195.6,36,195.6,36.2z M196.3,38.6c0,0-0.1-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.3l0-0.5c0-0.2,0-0.4-0.1-0.5
c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.1-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5c0-0.4-0.2-0.7-0.5-0.9c-0.2-0.1-0.4-0.1-0.7-0.1
h-1.6h-0.1v0.1v3.4v0.1h0.1h0.5h0.1v-0.1v-1.4h1c0.2,0,0.3,0,0.4,0.1c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4l0,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.3
c0,0.1,0,0.1,0,0.1l0,0h0h0.6h0.1v-0.1L196.3,38.6L196.3,38.6L196.3,38.6"/>
</g>
</svg>
" are registered trademarks of
Sony Interactive Entertainment Inc.
</li>
<li>Xbox, Xbox One, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are
used under license from Microsoft.</li>
<li>©2021 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.</li>
</ul>

<div class="trademark-copyright">
        "eFootball", "e-Football", "
    <svg class="efootball_footerlogo" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 212.6 167.35">
      <g>
        <g>
          <g>
            <path class="st0" d="M102.2,20.6c10.4,0,19.7,4.5,26.2,11.7h24.4C143.9,13.2,124.6,0,102.2,0C79.8,0,60.4,13.2,51.6,32.3H76
      C82.4,25.1,91.8,20.6,102.2,20.6z"/>
            <path class="st0" d="M102.2,90.8c-10.4,0-19.7-4.5-26.2-11.7H51.6c8.8,19.1,28.2,32.3,50.6,32.3c22.4,0,41.7-13.2,50.6-32.3
      h-24.4C121.9,86.3,112.6,90.8,102.2,90.8z"/>
            <path class="st0" d="M135.7,45.4H47.4c-0.6,3.3-1,6.8-1,10.3s0.3,7,1,10.3h88.3c1-3.3,1.5-6.7,1.5-10.3
      C137.3,52.1,136.7,48.7,135.7,45.4z"/>
          </g>
          <g>
            <g>
              <g>
                <polygon class="st0"
                     points="151,140.8 157.3,166.9 165.2,166.9 158.5,140.8         "/>
                <path class="st0" d="M151,152.4h-5.5l3.5-14.3h4.8c1.9,0,3.4-1.5,3.4-3.4s-1.5-3.4-3.4-3.4h-10.4l-9.1,35.7h7.5l1.9-7.7h8.8
          L151,152.4z"/>
              </g>
              <g>
                <rect x="168.7" y="131.3" class="st0" width="7.1" height="26.1"/>
                <path class="st0"
                   d="M185.8,160.1h-17.1v6.9h17.1c1.9,0,3.4-1.5,3.4-3.4S187.7,160.1,185.8,160.1z"/>
              </g>
              <g>
                <rect x="192.1" y="131.3" class="st0" width="7.1" height="26.1"/>
                <path class="st0"
                   d="M209.2,160.1h-17.1v6.9h17.1c1.9,0,3.4-1.5,3.4-3.4S211.1,160.1,209.2,160.1z"/>
              </g>
              <g>
                <path class="st0"
                   d="M100.9,131.3H80.6v6.9h20.3c1.9,0,3.4-1.5,3.4-3.4S102.8,131.3,100.9,131.3z"/>
                <rect x="88.9" y="140.8" class="st0" width="7.1" height="26.1"/>
              </g>
              <g>
                <path class="st0" d="M54.8,141.4c0,0.4-0.1,1.5-0.1,2.4c0,0.9,0,2.5,0,5.3c0,2.7,0,4.2,0,5.1c0,1,0.1,2.1,0.1,2.5
          c0.6,5.5,5,9.9,10.5,10.5v-6.8c-1.6-0.5-2.9-1.8-3.3-3.5c-0.1-0.4-0.2-1.6-0.2-2.9c0-1.1-0.1-2.7-0.1-5c0-2.2,0-3.9,0.1-5
          c0-1.4,0.1-2.6,0.2-2.9c0.3-1.8,1.6-3.2,3.3-3.7v-6.8C59.8,131.5,55.4,135.9,54.8,141.4z"/>
                <path class="st0" d="M78.6,141.4c-0.6-5.5-5-9.9-10.4-10.6v6.8c1.7,0.5,3,1.9,3.3,3.7c0.1,0.3,0.1,1.5,0.2,2.9
          c0,1.1,0.1,2.8,0.1,5c0,2.3,0,3.9-0.1,5c0,1.3-0.1,2.5-0.2,2.9c-0.4,1.7-1.6,3-3.3,3.5v6.8c5.5-0.7,9.8-5,10.4-10.5
          c0.1-0.4,0.1-1.5,0.1-2.5c0-0.9,0.1-2.4,0.1-5.1c0-2.8,0-4.4-0.1-5.3C78.7,142.9,78.7,141.9,78.6,141.4z"/>
              </g>
              <g>
                <rect x="107.7" y="140.8" class="st0" width="7.1" height="26.1"/>
                <path class="st0" d="M124.7,146c-0.6-0.1-1.1-0.2-1.9-0.2c0,0-0.2,0-1.2,0c-0.3,0-0.4,0-0.9,0c-0.1,0-0.3,0-0.4,0
          c-1.7,0.2-3,1.7-3,3.4c0,1.9,1.5,3.4,3.4,3.4c0,0,0.5,0,1.1,0c0.6,0,0.8,0,1,0s0.5,0,0.7,0.1c1.7,0.4,2.9,1.8,2.9,3.6
          c0,2-1.6,3.7-3.7,3.7h-5.1v6.9h5.1c5.8,0,10.6-4.7,10.6-10.6C133.3,151.2,129.6,146.9,124.7,146z"/>
                <path class="st0" d="M121,138.1c1.9,0.2,3.3,1.8,3.3,3.7v1.8h7.1c0,0,0-1.5,0-1.5l0,0c0-5.4-3.9-9.8-9.1-10.7
          c-0.2,0-0.5-0.1-0.9-0.1c-0.3,0-1.1-0.1-1.1-0.1h-12.7h-0.1v6.9h12.8C120.7,138.1,120.8,138.1,121,138.1z"/>
              </g>
            </g>
            <g>
              <g>
                <rect y="140.8" class="st0" width="7.1" height="26.1"/>
                <path class="st0"
                   d="M20.4,138.1c1.9,0,3.4-1.5,3.4-3.4s-1.5-3.4-3.4-3.4l0,0H0v6.9L20.4,138.1L20.4,138.1z"/>
              </g>
              <g>
                <path class="st0" d="M26.2,141.4c0,0.4-0.1,1.5-0.1,2.4c0,0.9,0,2.5,0,5.3c0,2.7,0,4.2,0,5.1c0,1,0.1,2.1,0.1,2.5
          c0.6,5.5,5,9.9,10.4,10.5v-6.8c-1.6-0.5-2.9-1.8-3.3-3.5c-0.1-0.4-0.2-1.6-0.2-2.9c0-1.1-0.1-2.7-0.1-5c0-2.2,0-3.9,0.1-5
          c0-1.4,0.1-2.6,0.2-2.9c0.3-1.8,1.6-3.2,3.3-3.7v-6.8C31.2,131.5,26.8,135.9,26.2,141.4z"/>
                <path class="st0" d="M50,141.4c-0.6-5.5-5-9.9-10.5-10.6v6.8c1.7,0.5,3,1.9,3.3,3.7c0.1,0.3,0.1,1.5,0.2,2.9
          c0,1.1,0.1,2.8,0.1,5c0,2.3,0,3.9-0.1,5c0,1.3-0.1,2.5-0.2,2.9c-0.4,1.7-1.6,3-3.3,3.5v6.8c5.5-0.7,9.8-5,10.5-10.5
          c0-0.4,0.1-1.5,0.1-2.5c0-0.9,0-2.4,0-5.1c0-2.8,0-4.4,0-5.3C50.1,142.9,50.1,141.9,50,141.4z"/>
              </g>
              <g>
                <g>
                  <rect x="10" y="145.5" class="st0" width="11.4" height="6.9"/>
                </g>
              </g>
            </g>
          </g>
        </g>
      </g>
    </svg>
    " and "
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
       viewBox="0 0 431.94 70.87">
      <g>
        <g>
          <path class="st0" d="M35.4,13.1c6.6,0,12.5,2.9,16.6,7.4h15.5C62,8.4,49.7,0,35.4,0C21.2,0,8.9,8.4,3.3,20.5h15.5
    C22.9,16,28.8,13.1,35.4,13.1z"/>
          <path class="st0" d="M35.4,57.8c-6.6,0-12.5-2.9-16.6-7.4H3.3c5.6,12.1,17.9,20.5,32.2,20.5S62,62.4,67.6,50.3H52.1
    C48,54.9,42,57.8,35.4,57.8z"/>
          <path class="st0" d="M56.8,28.9H0.6C0.2,31,0,33.2,0,35.4s0.2,4.4,0.6,6.5h56.2c0.6-2.1,1-4.3,1-6.6C57.8,33.2,57.4,31,56.8,28.9z
    "/>
        </g>
        <g>
          <g>
            <g>
              <polygon class="st0"
                   points="324.1,23.7 334,65.1 346.5,65.1 335.8,23.7       "/>
              <path class="st0" d="M324,42h-8.7l5.6-22.7c0,0,7.6,0,7.6,0c3,0,5.4-2.4,5.4-5.4s-2.4-5.4-5.4-5.4h-16.4l-14.5,56.6h11.9l3-12.2
        h14L324,42z"/>
            </g>
            <g>
              <rect x="352.1" y="8.5" class="st0" width="11.3" height="41.4"/>
              <path class="st0"
                 d="M379.2,54.2h-27.1v10.9h27.1c3,0,5.4-2.4,5.4-5.4S382.2,54.2,379.2,54.2z"/>
            </g>
            <g>
              <rect x="389.2" y="8.5" class="st0" width="11.3" height="41.4"/>
              <path class="st0"
                 d="M416.3,54.2h-27.1v10.9h27.1c3,0,5.4-2.4,5.4-5.4S419.3,54.2,416.3,54.2z"/>
            </g>
            <g>
              <path class="st0"
                 d="M244.6,8.5h-32.3v10.9h32.3c3,0,5.4-2.4,5.4-5.4S247.6,8.5,244.6,8.5z"/>
              <rect x="225.5" y="23.6" class="st0" width="11.3" height="41.4"/>
            </g>
            <g>
              <path class="st0" d="M171.5,24.6c-0.1,0.7-0.2,2.3-0.2,3.9c0,1.5-0.1,4-0.1,8.5c0,4.2,0,6.7,0.1,8.1c0.1,1.7,0.1,3.3,0.2,4
        c1,8.7,7.9,15.7,16.6,16.7V55c-2.6-0.8-4.6-2.9-5.2-5.6c-0.1-0.5-0.3-2.5-0.3-4.5c-0.1-1.7-0.1-4.3-0.1-7.9
        c0-3.6,0.1-6.2,0.1-7.9c0.1-2.2,0.2-4.1,0.3-4.6c0.5-2.8,2.6-5,5.2-5.8V7.8C179.4,8.9,172.4,15.9,171.5,24.6z"/>
              <path class="st0" d="M209.2,24.6c-0.9-8.8-7.9-15.7-16.6-16.8v10.7c2.7,0.8,4.7,3.1,5.2,5.8c0.1,0.5,0.2,2.4,0.3,4.6
        c0.1,1.8,0.1,4.4,0.1,7.9c0,3.7-0.1,6.2-0.1,7.9c-0.1,2-0.2,4-0.3,4.5c-0.6,2.7-2.6,4.8-5.2,5.6v10.7c8.7-1,15.6-8,16.6-16.7
        c0.1-0.7,0.2-2.3,0.2-4c0-1.4,0.1-3.9,0.1-8.1c0-4.5,0-7-0.1-8.5C209.3,26.9,209.3,25.3,209.2,24.6z"/>
            </g>
            <g>
              <rect x="255.3" y="23.6" class="st0" width="11.3" height="41.4"/>
              <path class="st0" d="M282.2,31.9c-1-0.2-1.7-0.2-3-0.3c0,0-0.3,0-1.9,0c-0.4,0-0.7,0-1.4,0c-0.2,0-0.4,0-0.6,0
        c-2.7,0.3-4.8,2.6-4.8,5.4c0,3,2.5,5.5,5.5,5.5c0,0,0.8,0,1.7,0c0.9,0,1.2,0,1.6,0s0.7,0,1.1,0.1c2.7,0.6,4.6,2.8,4.6,5.6
        c0,3.2-2.6,5.8-5.8,5.8h-8v10.9h8c9.2,0,16.8-7.5,16.8-16.8C295.9,40.2,290,33.3,282.2,31.9z"/>
              <path class="st0" d="M276.4,19.4c3,0.3,5.3,2.9,5.3,5.9v2.9H293c0,0,0-2.4,0-2.4h0c0-8.5-6.2-15.6-14.4-17
        c-0.2-0.1-0.9-0.1-1.4-0.2s-1.7-0.1-1.7-0.1h-20.1h-0.2v10.9h20.4C275.9,19.4,276.1,19.4,276.4,19.4z"/>
            </g>
          </g>
          <g>
            <g>
              <rect x="84.5" y="23.6" class="st0" width="11.3" height="41.4"/>
              <path class="st0"
                 d="M116.8,19.4c3,0,5.4-2.4,5.4-5.4s-2.4-5.4-5.4-5.4l0,0H84.5v10.9L116.8,19.4L116.8,19.4z"/>
            </g>
            <g>
              <path class="st0" d="M126.1,24.6c-0.1,0.7-0.2,2.3-0.2,3.9c0,1.5-0.1,4-0.1,8.5c0,4.2,0,6.7,0.1,8.1c0.1,1.7,0.1,3.3,0.2,4
        c1,8.7,7.9,15.7,16.6,16.7V55c-2.6-0.8-4.6-2.9-5.2-5.6c-0.1-0.5-0.3-2.5-0.3-4.5c-0.1-1.7-0.1-4.3-0.1-7.9
        c0-3.6,0.1-6.2,0.1-7.9c0.1-2.2,0.2-4.1,0.3-4.6c0.5-2.8,2.6-5,5.2-5.8V7.8C134,8.9,127.1,15.9,126.1,24.6z"/>
              <path class="st0" d="M163.8,24.6c-0.9-8.8-7.9-15.7-16.6-16.8v10.7c2.7,0.8,4.7,3.1,5.2,5.8c0.1,0.5,0.2,2.4,0.3,4.6
        c0.1,1.8,0.1,4.4,0.1,7.9c0,3.7-0.1,6.2-0.1,7.9c-0.1,2-0.2,4-0.3,4.5c-0.6,2.7-2.6,4.8-5.2,5.6v10.7c8.7-1,15.6-8,16.6-16.7
        c0.1-0.7,0.2-2.3,0.2-4c0-1.4,0.1-3.9,0.1-8.1c0-4.5,0-7-0.1-8.5C164,26.9,163.9,25.3,163.8,24.6z"/>
            </g>
            <g>
              <g>
                <rect x="100.3" y="31.1" class="st0" width="18.1" height="10.9"/>
              </g>
            </g>
          </g>
        </g>
      </g>
    </svg>
    " are registered trademarks or trademarks of Konami Digital Entertainment Co., Ltd. in Japan and other countries or regions.
    </div>

</div>

<footer>
<div class="contents-copyright">©Konami Digital Entertainment</div>
<div class="footer_link">
<ul>
<li><a href="https://legal.konami.com/games/privacy/" target="_blank">Privacy Policy</a></li>
<li><a href="https://www.konami.com/siteinfo/en/">Terms of Use</a></li>
</ul>
</div>
<div class="site-copyright">
<p>©2022 Konami Digital Entertainment</p>
</div>
</footer>
</section>

<script src="/wepes/mobile/s/js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="/wepes/mobile/s/src/remodal.js"></script>
<script src="/wepes/mobile/s/src/jquery.mCustomScrollbar.js"></script>
<script>
(function () {
'use strict';

  $('#select-language').on('change', function (e) {
    window.location.href = this.value;
  });

  $('a.scroll-to').on('click', function () {
    var href = $(this).attr('href'),
      match, toY;

    match = href.match(/#[^?]+/);

    if (match) {
      toY = $(match[0]).offset().top;
      console.log(toY);
      $('html,body').animate({scrollTop: toY}, 500, 'swing');
    }
  });
}());

</script>
</body>
</html>

Content must not be empty

Related Blog