Copy và Paste dòng trong Vim

Sử dụng Vim editor chúng ta có thể thực hiện thao tác copy và paste dòng một cách dễ dàng thông qua 3 bước đơn giản sau:

Copy và Paste dòng trong Vim

Bước 1: Di chuyển tới dòng cần copy
Sử dụng các phím di duyển như k hoặc j để di chuyển tới dòng cần copy.

Bước 2: Copy dòng
Tại dòng cần copy bạn gõ phím y để thực hiện việc copy nội dung (bạn có thể thực hiện việc copy ở bất cứ vị trí nào trong dòng).

Bước 3: Paste dòng
Cuối cùng dùng các phím di chuyển như ở bước 1 để đi tới dòng bạn muốn dán nội dung của dòng đã được sao chép ở bước 2 và gõ phím p.

Chúc bạn thành công!

Content must not be empty

Related Blog