Leaderboard ads banner

Copy và Paste dòng trong Vim

Sử dụng Vim editor chúng ta có thể thực hiện thao tác copy và paste dòng một cách dễ dàng thông qua 3 bước đơn giản sau:

Copy và Paste dòng trong Vim

Bước 1: Di chuyển tới dòng cần copy
Sử dụng các phím di duyển như k hoặc j để di chuyển tới dòng cần copy.

Bước 2: Copy dòng
Tại dòng cần copy bạn gõ phím y để thực hiện việc copy nội dung (bạn có thể thực hiện việc copy ở bất cứ vị trí nào trong dòng).

Bước 3: Paste dòng
Cuối cùng dùng các phím di chuyển như ở bước 1 để đi tới dòng bạn muốn dán nội dung của dòng đã được sao chép ở bước 2 và gõ phím p.

Chúc bạn thành công!

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan