DBMS Là Gì

DBMS (Database Management System) là phần mềm giúp quản lý cơ sở dữ liệu. DBMS cung cấp cho người dùng các chức năng như tạo, truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.

Ngoài chức năng giúp quản lý dữ liệu thì các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu cò cung cấp cho người dùng chức năng kiểm soát quyền truy cập đọc / ghi, chỉ định tạo báo cáo và phân tích việc sử dụng.

Với phần lớn các DBMS ngày nay, chúng ta thường sẽ cần sử dụng ngôn ngữ SQL (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Một ví dụ về sử dụng SQL để truy vấn thông tin của 100 sinh viên trên cơ sở dữ liệu như sau:

SELECT first_name, last_name, birthday FROM `students` LIMIT 100;

Lưu ý: Các thuật ngữ tiếng Việt như hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu... có thể được dùng thay thế cho nhau và đều có chung một ý nghĩa là DBMS.

Phần Mềm DBMS Phổ Biến

Dưới đây là danh sách một số hệ thống DBMS phổ biến bao gồm phần mềm mã nguồn mở và phần mềm thuộc sở hữu tư nhân:

  • MySQL: Mã nguồn mở, miễn phí.
  • MariaDB: Mã nguồn mở, miễn phí.
  • PostgreSQL: Mã nguồn mở, miễn phí.
  • SQLite: Mã nguồn mở, miễn phí.
  • Oracle Database: Sở hữu tư nhân phát triển bởi Oracle, có phí.
  • SQL Server: Sở hữu tư nhân phát triển bởi Microsoft, có phí.
  • Microsoft Access: Sở hữu tư nhân phát triển bởi Microsoft, có phí.

Mỗi DBMS khác nhau sẽ lưu trữ dữ liệu theo các cách khác nhau và quy định cú pháp SQL sử dụng theo cách một cách riêng. Do đó cơ sở dữ liệu lưu trữ trên MySQL sẽ không tương thích với PostgreSQL.

1 Bình Luận

bin tran bin tran

Excel có phải là DBMS không nhỉ?

Duy Phạm Duy Phạm

Không bạn nhé

Content must not be empty

Related Wiki